Tre enkla steg för hållbar skogsbruk

Tre enkla steg för hållbar skogsbruk

Hållbart byggande kräver hållbara byggprocesser men också hållbara processer för underleverantörer. Vissa underleverantörer såsom betongindustrin måste arbeta med koldioxidutsläpp från själva tillverkningsprocessen. Vi i träindustrin måste tänka på hur vi säkerställer hållbar utvinning av råmaterial.

Vi inom träindustrin har den fördelen att vi arbetar med ett material som har en naturlig tillväxt och där dessutom materialet binder koldioxid till den bränns eller förmultnar. Därför är det så viktigt att säkerställa återväxten. Jag har tänkt mig tre regler som vi kan tillämpa lokalt, globalt och vid olika typer av skog (urskog, ungskog, energiskog m.fl.) för att säkerställa en mångfald av skog men också en tillväxt.

Egentligen är det tre enkla saker:

1. Kvotering av skogsavverkning

2. Reducera bieffekter av avverkning

3. Skydd av särskilt viktiga skogsområden

Kvotering av skogsavverkning är mer att jämställa med utsläppsrätter eller beredskapslager. Utsläppsrätter är egentligen att jag som den som släpper ut växthusgaser kan köpa utsläppsrätter av någon som lyckats reducera sina men har motsvarande energiåtgång. Beredskapslager var en lag som vi hade till ganska nyligen i Sverige där exempelvis oljebolagen förband sig att ha en viss volym i lager. Man skulle på liknande sätt mellan nationer och skogsägare förbinda sig att ha en viss mängd skog kvar vid varje givet tillfälle. Om jag väljer att avverka mer kan jag ”köpa” avverkningsrätt av någon annan som inte väljer att avverka. På så sätt har vi alltid en viss nivå av skog på vår planet.

Reduktion av bieffekter är egentligen att premiera system som relativt andra system inte skadar omgivande natur eller andra kulturvärden. Ett kalhygge ger större effekt på omgivande natur än blädning, men är kanske mer kostnadseffektivt i vissa geografiska områden. På samma sätt som fisket måste arbeta med att reducera bifångst måste vi aktivt arbeta med att reducera bieffekter av skogsavverkning.

Sedan måste vi slutligen skydda vissa områden där vi exempelvis har urskog eller speciellt viktiga eller utrotningshotade djur. Detta måste helt enkelt göra med reglering från stat och myndigheter, detta ansvar kan vi inte lämna till enskilda skogsägare.

I Sverige har vi kommit en bit på vägen men det jag efterlyser är ett globalt system. Naivt? Kanske. Men ett måste.

0 Kommentarer
Hållbar utveckling genom små steg eller stora språng?

Hållbar utveckling genom små steg eller stora språng?

Vi pratar ofta om två olika sätt att förbättra; små steg eller stora språng. Små stegen handlar om förfining av befintliga system medan språng ackompanjeras av ett nytt sätt tänka eller en ny teknologi såsom hjul, eld, flyg, tändstickan eller internet. Hur ska vi tänka med hållbarhet?

Nu när vi pratar om att använda samhällets resurser för att styra om till en hållbar utveckling ställs de här två synsätten mot varandra. Där tekniksprångsförespråkare menar att små steg står för stagnation och bevarande av status quo. Småstegsivrare menar att de stora tekniksprången är förenat med stora risker och felsatsningar och därför inte borde få lika mycket resurser.

I media är ofta de stora tekniksprången som får utrymme då de är förknippade med sensationstänkande. Medan i forskning och branschlitteratur är de små stegen förhärskande.

Givetvis förstår de flesta att en kombination av de två behövs, men frågan är fortfarande hur resurserna ska fördelas mellan dessa. Resurser i form av forskningsanslag, stöd i form av bidrag eller prioritering av vissa former genom reglering.

Om belyser detta med ett exempel: Just nu är innovation i ropet och eftersom små steg sällan ses som innovationer av politiker och beslutsfattare och därför är benägna att satsa en större del av kakan på de stora tekniksprången eller på nobelprisen. Även om det finns det en överhängande större risk med sådana satsningar. Det kan vara fel.

För det första så tror jag att i det korta perspektivet så kan vi minska det ekologiska fotavtrycket snabbare genom att effektivisera dagens system såsom el-nät, jordbruk, konsumtions- och matvanor, eller nybyggnationer av bostäder och andra byggnader. Eftersom jag själv jobbat mycket med Lean[2] vet jag att det finns ofta 50 % luft, eller mer, i de flesta system.

För det andra så är det sällan tekniksprången är kommersialiserbara direkt från början då det sällan finns försörjningskedjor, distributionskanaler eller effektiva produktionssystem från dag ett.

För det tredje så är det sällan de stora sprången kommer av politiska initiativ eller genom andra institutionella beslutsfattare, utan de kommer bara genom ren och skär kraft från enskilda individer eller organisationer.

För mig blir slutsatsen att fördelningen kanske ska ligga på med största delen på förfining av befintliga system, men också stötta med en mindre del nya tänkare med infrastrukturer och andra stöd-system än enbart monetära. En rimlig fördelning vore 99-1. Tråkigt? Ja - kanske, men det enda logiska i min bok.

Not: Idén till det här inlägget kommer från min blogg "viktiga frågor" först publicerad 30 april 2013.

Not 2: Just inom Lean diskuterar man utveckling genom små steg (Kaizen) och språng (Kaikaku).

0 Kommentarer
Hållbart byggande i hela byggnadsprocessen

Hållbart byggande i hela byggnadsprocessen

En viktig pusselbit i omställningen till ett hållbart samhälle är byggandet. Byggandet måste ta ansvar för omställningen. Byggnadsprocessens olika faser måste fokusera på att reducera slöseri och det blir allt viktigare när byggnaders livscykelkostnad reduceras genom minskad energiåtgång. Tidigare var energiåtgång vid användandet så stor att de andra faserna inte hade någong hävstång. Då blir det också viktigare med att förstå hur de olika faserna påverkar livscykelkostnaden för att på så sätt göra rätt val i dessa faser.

Fotot är taget av Maria Thiessen (Instagramkonto: @soldyrkaren)

När jag läste artikeln i byggindustrin (läs här) insåg jag att jag är i rätt bransch om jag vill vara med och omvandla samhället. Självklart måste även byggandet förändras så att vi tar vår del av ansvaret. Byggandet har så många ytor, eller faser, som är kopplat till hållbarhet.

Produktionsfasen: vilka material använder vi? Hur framställs material? Hur mycket energi, transporter och avfall blir det i produktionen? Alla de här frågorna måste en ansvarsfull byggherre ställa sig. Sågverken har ett problem i vilka metoder man använder sig av, speciellt när det har visat sig att gamla sanningar om traktat inte kanske är helt entydiga (läs här). Betong har ett problem i att cementtillverkningen (läs här) Bara energitillverkning är en större bov. Det för oss till den andra fasen.

Nyttjandefasen: hur använder vi energin till uppvärmning? Hur tar vi tillvara på energi med värmeväxlare? Det hjälps inte men ibland känns vår industri väldigt konservativ, speciellt inom vissa skrån. Det å andra sidan (kanske) kan förklaras med att många av dessa skrå-inriktade företagen, VVS, el, är småföretag som inte kan ta risker och testa eller utveckla nya metoder. Här är det industriella tänkandet med ständig utveckling en nyckel (läs här).

Återvinningsfasen: hur återvinner, återbrukar och återställer (för att parafrasera Byggare-Bob) vi materialet när det är dags för att förnya eller förändra.

Byggarebob

Idag är trä som byggmaterial ett bra alternativ som svar på en del av de frågor som ställs i dom olika faserna. För att trä ska bli ett riktigt bra alternativ måste vi ta tag i de frågetecken som finns trots allt (du kan läsa här om mitt inlägg kring detta)

Not: Idén till det här inlägget kommer från min blogg "Viktiga frågor" publicerad 22 januari 2013.

0 Kommentarer
Val av trä som byggmaterial påverkar klimatet

Val av trä som byggmaterial påverkar klimatet

Skogen innehåller en ständigt växande råvara i form av träfiber och cellulosa som kan bidra till en hållbar utveckling i vårt samhälle. Samtidigt har vi problem med skogsavverkning som vi inte kan blunda för. Detta är viktigt att tag i dessa problem utan att skönmåla. Om vi lyckas med det på en global nivå - då kan inget stoppa trä från att bli ett hållbart byggmaterial för framtiden.

Skogen är en del av lösningen på en våra stora klimatproblem med utsläpp av växthusgaser (läs mitt inlägg). Nu senast är det påvisat att träbroar har mindre utsläpp av växthusgaser under hela sin livstid jämfört med betongbroar. Detta enligt en jämförande livscykelanalys av Tyréns och SP Träuppdrag av Träcentrum Norr (läs artikeln här). Samtidigt är skogsavverkning en del av problemet där skogsavverkning enligt Topher White (Ted Talk) släpper ut mer än bilismen. 

 

Topher 800X600

Bilden är från Topher Whites presentation.

Här är givetvis illegal och legal avverkning av regnskogarna i framför allt Amazonas och Indonesien en ytterst viktig komponent. Det är också positivt att brasilianarna har lyckats stoppa ökningen av avverkningstakten (Se gärna Ted Talk med Tasse Avevado). Samtidigt ska vi inte tro att problemet är bara för länder utanför norden. Vi står också inför utmaningar med vårt skogsbruk och användandet av träprodukter. 

Amazonas 800X520

Bilden är från Tasse Avevados presentation

Först och främst. När det gäller användning av träprodukter måste vi säkerställa en obruten kedja som visar att träråvaran kommer från ett hållbart skogsbruk. Ofta är detta inte så svårt i de nordiska länderna. Vi har regler och krav på skogsägare och entreprenörer som följs upp. Här finns det också system som PEFC och FSC som ska garantera ursprunget.

När det gäller skogsbruk så är kanske traditioner och myter det största hindret för ett hållbart skogsbruk i Sverige. Det finns en stark konservatism i branschen som enligt min upplevelse egentligen inte kan ta till sig forskningsresultat. Nu gäller det ju i princip alla branscher men det är en annan diskussion; om varför etablerade aktörer vill behålla status quo. 

Exempelvis så är det inte helt klarlagt vad som är bäst för industri, skogsägare och skogen; trakthyggesskogsbruk med kalhuggning eller olika typer av blädningsskogsbruk. Industrin hävdar att blädning skulle göra det svårare att fylla behovet av råmaterial. Samtidigt så har länder i centrala Europa som infört förbud mot kalhuggning efter kriget en snabbare tillväxt av biomassa än Sverige. Lyssna gärna på vetenskapens värld serie om skogsbruk (här)

Trä är det material som är förnyelsebart och borde finnas i centrum när det gäller produktutveckling. Med det inte sagt att allt passar med cellulosa och vi får inte blunda för fakta. Förutom materialegenskaper (binder koldioxid, biologiskt nedbrytbart, mfl) måste vi se på hela kedjan (energiförbrukning, transporter, destruktion) för att kunna göra en rättvis bedömning och jämförelse mellan olika materialslag. Här måste också forskningen bidra med enkla och för industrin tillämpliga metoder för utvärdering. Det saknas idag och måste utvecklas.

0 Kommentarer
Ett nyårslöfte

Ett nyårslöfte

Ett nyårslöfte är att skriva bättre mejl. Nu tänker du, speciellt om du har jobbat nära mig, att jag borde lova att skriva färre mejl. Eller kanske skriva mail istället för att envisas med att använda ordet mejl.

Oavsett så handlar mejl, rapporter och brev om att kommunicera. Om vi vill kommunicera med vår omgivning ska vi göra det så enkelt som möjligt för mottagren att förstå oss. Det gäller förstås både i tal och skrift. Här är några tips som jag samlat på mig och lovar att tänka på under nästa år.

Jag ska använda korta meningar. Det är så lätta att tappa bort syftet med långa meningar. Det blir svårt för läsaren att fatta. För mig som inte har svenska som modersmål är det extra lätt att tappa bort sig.

Jag ska använda färre komma, semikolon, m.m. Tydligen är det så att vi stannar av vid läsandet och det stör rytmen. Samma sak gäller vid förkortingar som ABC (activity based costig), KSV (kostnad såld vara), FVL (färdig varulager) och så vidare. Det förenklar för skrivaren - inte för läsare.

Jag ska använda aktivt språk. Det gör jag enklast genom att använda pronomen. Det blir också tydligt vem som är avsändare (jag tycker), eller källa (vår projektgrupp).

Jag ska lyfta fram det jag vill ha sagt. Det ska jag göra genom att fet stil eller understrykningar i texten för att lyfta fram det jag vill ha sagt. Jag ska också använda punktlistor och numrerade listor. Punktlistorna ska också vara punktlistor. Inte stycken.

Till sist så lovar jag att använda stavningskontroll.

God fortsättning på det nya året!

Det finns mer att läsa om detta på harvard business review (här)

0 Kommentarer
Varför ska vi bygga stora trähus?

Varför ska vi bygga stora trähus?

Efter förra veckans sväng till politikens gråzoner är jag tillbaka till mina viktiga frågor. Jag har tidigare konstaterat att förtätning av städer är oundvikligt och viktigt. Det är rent en av pusselbitarna till ett hållbart samhälle. Om vi nu ska bygga höga hus i städer – hur kan vi göra det än mer hållbart ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv?

Bilden tog jag från mitt hotellfönster i Umeå den 11 september.

I Sverige byggs 90 % av småhusen av trä, men flervåningshus byggs oftare i betong. Cirka 20 % av flerfamiljshus byggs i trä idag. De flesta av dessa är två eller tre våningar. När jag pratar om trähus så syftar jag till stommaterialet. Utsidan behöver inte vara av trä. Men varför ska vi bygga högre hus i trä? Det finns flera svar till frågan.

För det första är trä ett bättre alternativ ur miljösynpunkt. Det växer i skogen varje dag, till skillnad från stål som måste grävas upp ur gruvor eller cement som gräver kalkbrott. När vi väl grävt upp malmen så är den uppe. Den kan visserligen återvinnas, men det är likväl en ändlig resurs. Till skillnad från träd som inte är en ändlig resurs på det sättet. Cementtillverkning är dessutom en av de värsta CO2 bovarna. Vid förbränning av kalk behövs det energi och det släpps ut koldioxid. Cementen ligger precis efter energitillverkning och i samma härad som transporter och bilism (IPCC, global CO­­­2 emissions). Det är rent av så att träd binder koldioxid under sin livscykel tack vare fotosyntesen. Koldioxid är uppbundet i trädet tills vi förbränner det och släpper tillbaka kol i atmosfären.

För det andra är trä lätt (vikten) i jämförelse med dess styrka. Det vill säga att vi kan bygga relativt lätta konstruktioner med trä som blir lättare att tillverka, transportera och återvinna. Att vi kan bygga lätta konstruktioner blir en viktig fråga i förtätningen. Delvis kan vi göra påbyggnationer på redan existerande betongbyggnader då dessa klarar av att bära en eller två våningar i trä. Detta är otroligt viktigt i städer där marken är svåråtkomlig och dyr. Dessutom när vi har en bit mark som kan utvecklas mitt i stan vill vi minimera tiden för bygget (vi vill störa kollektivtrafik och boende så lite som möjligt). Det bästa sättet att göra det är att förtillverka utanför staden och sedan fraktas till arbetsplatsen. Därför lämpar sig trä väldigt bra för industriellt byggande (mer om det senare).

För det tredje så verkar människor må bättre av att bo i trähus. Enkäter som besvarats har visat att människor i träbyggnader, eller byggnader med väldigt mycket trä, verkar rent psykologiskt må bättre. Jag vet inte hur det är med den saken, jag kan tänka mig att dessa boende var redan positivt inställda till trä innan och har förstärkt i sin upplevelse. Detta forskningsresultat vore därför väldigt enkelt kolla med en blind studie. Jag vet att bland annat Linköpings Universitet är engagerat i ett sådant projekt och de ska bli kul att ta del av deras resultat.

För det fjärde så har vi svaren på tidigare tekniska osäkerheter. Brand är givetvis en het fråga (ursäkta ordvitsen). Eftersom jag inte talar om fasader utan stommaterial så är trä fördelaktigt. Vi vet idag exakt hur processen går till och hur lång tid det tar innan vi får en kollaps. Detta tack vare att det bildas en förbränd kolyta på trä som hindrar ytterligare syre att komma in och värmen förkolnar trädets struktur men en viss hastighet. Då blir det väldigt enkelt att beräkna och kontrollera förloppet. Akustikfrågor är däremot svårare i träbyggnader, eftersom det är just en lättare konstruktion men idag kan vi bygga till och med den näst högsta klassen. Fukt i träkonstruktioner är en annan viktig fråga, men den är lika viktig i alla byggprojekt. Däremot bör vi ha en mer kontrollerad process än traditionellt betongbygge. När det gäller underhåll så har det visat sig att trähus i Sverige har ingen nackdel när det gäller underhållskostnader jämför med hur med andra stommaterial (Kolla gärna in Erika Levanders undersökning här).

För mig är det solklart att vi ska bygga fler hus med trä som stommaterial. Vad tycker du?

0 Kommentarer
Det riktigt långa valet (eller varför jag inte kan rösta på SD)

Det riktigt långa valet (eller varför jag inte kan rösta på SD)

Vi går till val i Sverige. Vad var och en ska rösta på - är upp till var och en. Vad en tycker och rätten att uttrycka det är allas rätt. Däremot ska jag resonera fram till varför inte jag kan rösta på exempelvis SD och varför man bör ha ett långsiktigt perspektiv i sitt val.

Foto: David Monniaux

Riksdagspartierna skiljer sig ideologiskt åt en del, medan praktiskt politiskt inte speciellt lång ifrån varandra. Med det menar jag att om vi får en regering ledd av socialdemokrater eller en regering ledd av moderater blir det inte en speciellt stor skillnad i vardagen, inte i alla fall på kort sikt. Därför anser jag att valet bör baseras på mina mest grundläggande värderingar och det som är de allra viktigaste frågorna.

Om vi börjar med de grundläggande värderingarna så anser jag att alla människor är lika värda. Däremot hyser jag starkare känslor till de människor som jag antigen känner eller bunden via släktskap än totala främlingar. Men mina egna känslor för mina närmaste ska dock rimligtvis inte styra politiken. Om alla är lika värda, ska alla behandlas med lika stor respekt. Alla ska mötas av samma rättvisa oavsett om man betalar mycket skatt, lite skatt eller ingen skatt. Väldigt enkelt på ett plan, men svårt på ett annat baserat på resonemanget om personliga känslor och relationer ovan.

Jag ser också nationalstaten som en mänsklig konstruktion, det vill säga att det finns inga naturliga eller genetiska skillnader mellan oss människor som kommer från och lever i nationalstaten Sverige och de som inte gör det. Det finns ens inte några naturliga preferenser när det gäller språk, mat eller kultur baserat på det faktum att vi är mantalsskrivna i Sverige. Kulturella preferenser är ett kontinuum, det finns alltså inga tydliga gränser, inga ettor och nollor. Den som bor i Haparanda har mer kulturarv att dela med den som bor i Torneå än den i Malmö. På samma sätt som malmöiten delar mycket med köpenhamnaren och Göteborgaren med Norrmän. Att vi läser samma språk i skolan är en konsekvens av en medveten satsning om att få alla att ska känna sig som svenskar. Vi hade ju inte ens samma tid på klockan förrän för ungefär hundra år sedan. Nationalstaten är alltså ett relativt nytt begrepp och grundar sig på gränser som har förhandlats fram efter krig. Frågan är om det finns någon annan riktigt viktig sak som nationalstaten uppfyller förutom att skapa en tillräckligt stor enhet för att få samhällsfunktioner och eventuellt försvar att fungera.

Alltså om jag tycker att alla människor ska behandlas lika och att nationalstaten är en mänsklig konstruktion som inte egentligen betyder något. Då kan jag ju inte rösta på SD som menar att det finns ett egenvärde i nationalstaten och en, av dom, väldefinierad svenskhet. Jag kan inte tycka att jag som har haft turen, för det handlar ju bara om tur, att födas i Sverige ska vara mer värd än andra.

Okej då – om jag nu inte kan rösta på SD. Vad ska jag då välja? Eftersom enligt mitt resonemang spelar det ingen roll med de vardagliga praktiska frågorna i och med att det inte är någon väsentlig skillnad (i alla fall på kort sikt), då måste jag ju välja ett parti som söker svar på de riktigt viktiga frågorna. Då kan inte frågorna handla om jag får några hundra mer i månaden i plånboken, inte om vi ska bygga en järnväg för att bygga den, eller om vi ska ha lite mera kilometerskatt. Det är till och med visat att några hundralappar mer i månaden inte kommer göra att jag känner mig mer lycklig som människa, mer än de tre första månadslönerna (Läs gärna Michael Dahlens Nextopia, s 64-78). Sedan är jag lika olycklig eller lycklig som innan.

Jag har vridit och vänt på frågan och kommer alltid till samma slutsats att de viktigaste frågorna är de som handlar om mänsklighetens fortlevnad och egoistiskt nog mina barns framtid. Vilka faktorer är det då som påverkar mänsklighetens fortlevnad? De fyra enskilt viktigaste faktorerna är: krig, svält, sjukdomar och miljöförstöring. Alla dessa har påverkat så att civilisationer som vi känner till har gått under. Det har dock varit lokala företeelser (Påskön, azteker, osv, läs bland annat Jared Diamonds Undergång: civilisationers uppgång eller fall, 2005).

De två absolut viktigaste av dessa fyra faktorerna är fattigdom och miljöförstöring. Fattigdom leder till svält, krig om resurser, men också gör att resurser inte går att använda till exempel att bekämpa sjukdomar. Fattigdom leder också till ytterligare miljöförstöring. Dessutom för första gången i mänsklighetens historia står vi inför en utmaning med global miljöförstöring, som tidigare enbart hänt lokalt, och med all säkerhet med brist på mat och fattigdom som en av konsekvenserna. Samtidigt har vi resurser globalt som skulle kunna fördelas lite jämnare, samt att utvecklade samhällen föder mindre barn (läs blogginlägget om städer här) och orsakar därmed mindre fattigdom och lokal miljöförstöring (utvecklingsstadiet hittills har dock gett mer global miljöförstöring, vilket västvärlden och nu Kina visar).

Slutsatsen blir alltså att jag bör välja det parti som långsiktigt verkar för miljöns bästa och att bekämpa fattigdom. Hur ska det göras? Då måste man lyssna på respektive partis analys och plan för att hantera miljöförstöring för att sedan kunna göra det riktigt långa valet.

Det absolut viktigaste är dock att välja och sedan gå och rösta!

0 Kommentarer
Bokrecension: Ledarskap - 200 råd

Bokrecension: Ledarskap - 200 råd

En bokrecension om Ledarskap – 200 råd av Percy Barnevik, ISBN: 978-91-523-1883-6, häftad (Pris: 327 kr på bokus.com).

Alla vi som studerat eller arbetat under 80- eller 90-talet har ett förhållande till Percy Barnevik. En hyllad företagsledare, en Zlatan för oss i företagsvärlden, omskriven i Times och Forbes. Utnämnd till bästa ledare i världen. Detta under en period när globalisering slog igenom ordentligt på den breda fronten. Percys framgångssaga signalerade om att det var möjligt för oss alla att lyckas, inte bara i Sverige, utan i världen. Sedan nedtagen på jorden i samband med pensionsskandalen på ABB i början av 2000-talet och nu tillbaka med välgörenhet med bland annat Hand-in-hand. Jag har själv donerat pengar till hand-in-hand och kan därmed vara färgad i mina åsikter, dessutom påminde min gamla lärare i kvalitet, Professor Bengt Klefsjö, otroligt mycket om Percy rent utseendemässigt på den tiden. Bara en sån sak!

Boken är egentligen en utveckling av de punkter, eller goda råd, som Percy, skriv i slutet av sin självbiografi ”Jag vill förändra världen”. Min första tanke är att han vill krama ur en till managementbok och kunna tjäna mer pengar på det. En sådan där managementbok som finns på alla flygplatser och som alla köper bara för att ha ifall det finns tid över på flyget – en bestseller alltså. Å andra sidan så verkar Percy vara ärlig i sitt uppsåt med att överskott ska gå till välgörenhet, så jag släpper den misstänksamheten och kastar mig över boken.

Boken är indelad i en beskrivning av själva Ledarrollen, Genomförande (execution), Att leda förändring, Organisation, Personlig effektivitet; Controlling, budget, planer och mål; Strategi; Anställning, avsked; Personalutveckling, rekrytering; Kriser, risker och varningssignaler, Företagsförvärv, Kommunikation; Kunder och säljare; Forskning och utveckling, IT-frågor, vissa personalkategorier; Inga suboptimeringar, små huvudkontor; Amerikaner, kineser, östeuropéer; Socialt ansvar i utvecklingsländer, Olika egenskaper, Ägande och ägarkontroll och sist slask kapitlet Övrigt.

Bara indelningen gör det lätt att använda som en uppslagsbok, både för den erfarne och den nya chefen. Råden är givetvis handfasta och konkreta utan att gå in på hur. Det går givetvis inte att gå in på ”hur” eftersom ”hur” måste lösas i varje situation. Egentligen är detta hemligheten med alla management- och Lean-böcker. Man kan avslöja allt utan att för den skull gå in på hur och därför kan ingen någonsin kopiera ett framgångsrecept. Därigenom blir man inte speciellt transparent egentligen. Men det ligger i naturen i den här kategorin av böcker. På samma sätt som alla på en teater låtsas att den fjärde väggen inte finns – låtsas vi att boken kommer att lära oss hur. Fast vi vet bättre. Det är en tyst överenskommelse. Därför är det svårt att förhålla mig kritiskt granskande till boken. Det är ju endast en samling anekdoter, som jag själv också tycker fungerar bra, men utan någon egentligt bevisvärde.

Däremot är råden just handfasta och jag tycker att kapitlen påminner mig om det som är viktigt i ett företaget i slutändan. Sälj det kunderna behöver, tillverka det så effektivt som möjligt och håll koll på kassaflödet. Jag njuter av kapitlen ”Controlling, budget, planer och mål”, ”kunder och säljare” samt ”huvudkontor – ska vara små”. Bläddra igenom dessa om du inet hinner med annat.

Min rekommendation blir bläddra (låna gärna på bibliotek) eller köp på flygplatsen nästa gång du mellanlandar.

0 Kommentarer
Städer är framtiden

Städer är framtiden

Att hela Sverige ska leva är en slogan som används av många, speciellt nu under valtider. Det kan vara så, men människorna i Sverige verkar flytta närmare samhällsservice och en förtätning är ett faktum. Detta sker både i centralorter på landsbygden men definitivt i våra tillväxtorter. Om vi lyfter blicken från Sverige så är slutsatsen kanske att människor ska bo så lite som möjligt på landsbygden. Den mest hållbara lösningen är om vi koncentrerar boendet till städer.

Foto av @franklinvenezuela @Flickr: Vista de los Cerros de Caracas. Lugar: Municipio Libertador, Distrito Capital, Caracas, Venezuela.

Jag ändrade världsbil för ungefär tre år sedan; från att jag levt på myten om livet på landet, insåg jag att framtiden ligger i städerna. Det är av två anledningar. För det första finns det en möjlighet för oss människor att belasta jorden betydligt mindre när vi bor i städer. För det andra så blir vi rikare både ekonomiskt och själsligt som individer betraktat i städer. Missförstå mig inte. Jag älskar natur, öppna landskap och mjölkbönder - jag bor ju i Kalix. Min ståndpunkt är snarare en logisk konsekvens av ett resonemang som utgår från två utvecklingsfaser i städernas livscykel: Utvecklingsfasen och mognadsfasen.

Utvecklingsfasen illustreras för mig av kåkstäder. Vi kan alla tycka illa om kåkstäder eller rysa när vi ser skitiga barn i plåtskjul utanför megastäderna; Mexico city, new Delhi, Sao Paolo eller Shanghai. Dålig tillgång till vatten, el, mat och arbete. Varför tror du att människor dras till städer, vad är det som gör att man lämnar sitt liv på landsbygden och flyttar till en tillvaro som verkar så mörk? Delvis är det att man tvingas till det då farmen, jordlotten, kan endast mätta ett antal munnar och skulle man överstiga den så skulle fler svälta. Men det är många som väljer det av fri vilja, lockade av andra saker. 

Det verkar vara så att människor får längre livslängd när de flyttar in i städerna. Nästa generation lever längre än den första, får det bättre ekonomiskt ställt och kvinnorna föder färre barn. Att föda färre barn blir ofta en konsekvens av att man får det bättre. De kvinnorna som föder barn lever också längre. Givetvis måste allt göras för att förbättra situation i dessa plåtskjulförorter. Nästa generation får det också bättre (i genomsnitt), och får en chans att utvecklas och kanske flytta in ett steg närmare ett rikt liv. Det är inte konstigt att för första gången i mänsklighetens historia bor det fler människor i städer än på landsbygden. Dessutom minskar skogsskövling för svedjebruk när människor flyttar in i städer.

För att lösa dessa problem, kopplade till utvecklingsfasen, måste städerna arbeta med fördelningspolitik, praktiska och snabba lösningar för byggande och distribution av vatten, el och avlopp. Transporter i form av kollektivtrafik och logistik av mat. Planering av marken, men också planering av det sociala. Städerna är faktiskt bättre rustade för att lösa dessa problem än nationalstaterna. Här gäller det också att hitta lösningar så att det inte blir alltför svårt att lösa i mognadsfasen. Utgångspunkten måste också vara att planera staden för kollektivtrafik och inet privatbilism.

Mognadsfasen är det själsliga, för mig, men också ett hållbart ansvarstagande. Det verkar också som om städerna tillåter individualism på ett annat sätt än landsbygden. På landsbygden måste alla jobba mot samma mål och är beroende av varandra, vilket gör att sådana som sticker ut kan förstöra det känsliga laget som krävs för att lyckas med nästkommande års matproduktion. Detta synsätt, i Sverige kallat Jante-lagen, fyller en funktion på landsbygden. Men i städerna där vi har fått det bättre och är ute längre lika beroende av varandra tillåts tankar och uttryck utvecklas. Religionsfrihet, åsiktsfrihet, frihet om sexuell läggning och frihet att utrycka sig själv med kläder och beteende tycks frodas och utvecklas i städer. Vi är helt enkelt friare i städerna. 

Hållbart ansvarstagande innebär att vi måste bygga lösningar för att försörja städer på ett effektivt sätt med mat och vatten, kanske även odla i städerna, men också hantering och reduktion av avfall och avlopp. Vi måste bli bättre på att återvinna energi. Mognadsfasens städer drivs av att ha så många människor som möjligt på så liten yta som möjligt, hänsyn tagen till sociala och ekonomiska faktorer. Detta för att effektivisera användande av resurser såsom transporter, uppvärmning och minska det ekologiska fotavtrycket. Vi måste använda metoder, produkter och material som gör så lite påverkan som möjligt. Genom att människan tar så lite ytan som möjligt för boende och verksamhet tillåter vi ökad flora på landsbygden; både för effektivt jordbruk och andra arter att utvecklas och frodas. 

Oavsett vilken mognadsfas staden befinner sig i så kommer de stora utmaningarna ligga i logistik och fördelning av resurser, men också byggande. Vi måste bygga i material som inte belastar kommande generatioenr i samma utsträckning. Därför är träbyggande viktigt (mer om detta senare).

Not: Inspiration till det här inlägget kommer från min blogg "viktiga frågor" publicerad den 15 maj 2013. Lyssna gärna på poddar från The long now foundation (http://longnow.org) och följ Hans Rosling (@HansRosling) på twitter, professor på Karolinska för mer inspiration.

0 Kommentarer
Industriellt byggande eller Industrialiserat byggande?

Industriellt byggande eller Industrialiserat byggande?

Det florerar två uttryck kring den modernisering av byggande som faktiskt pågår, även om det ibland sker med små små steg. Dessa två är 'Industriellt byggande' och 'Industrialiserat byggande'. De används ibland som utbytbara termer och ibland som två tydliga vattendelare. Ofta går diskussionen bland mina kollegor att industriellt byggande betyder att en stor del av arbetet är prefabricering och pågår inomhus och industrialiserat byggande betyder att införa industriella metoder på byggarbetsplatsen. Jag vill hävda att det finns en annan viktigare aspekt som särskiljer termerna och det är hur man ser på marknaden och hela byggprocessen.

Industrialisering påbörjades under 1800-talet och kanske tidigare men tog egentligen fart som produktionsmetod när bilindustrin utvecklades snabbt i början av förra seklet. Henry Ford är en föregångare inom fältet och många av metoderna som han utvecklade togs upp av andra branscher. Anledningen till den snabba utvecklingen var att tillverkningen blev säkrare; svarvar och fräsar blev mer precisa och standardisering av mått och enheter slog igenom. På så sätt kunde man börja tillverka utbytbara delar, istället för att utföra hantverksmässigt unika delar för varje bil. Det i sin tur gav möjlighet till specialisering av yrkesgrupper (svetsare, montörer) och därigenom specialisering av tjänstemän (konstruktör, chef), det vill säga en specialisering av management. Detta gjorde det möjligt att börja masstillverka bilar och reservdelar (det sistnämnda är en oerhört viktig del varför marknaden kunde växa så snabbt men glöms ibland bort). Med detta kom möjlighet till att systematisera kunskap och kunskapsåterföring, med sofistikerade metoder för bland annat planering och produktutvecklings som sedan tagits upp av andra branscher. Även byggbranschen tog upp dessa, vilket bland annat miljonprogrammen visar.

Det svenska byggandet, liksom byggandet i hela västvärlden, har inte utvecklats i samma takt som övriga samhället; kvalitetsproblem, höga kostnader, liten produktivitetsutveckling och stora problem med olyckor och dödsfall har identifierats av många. Dessa problem är sådant som lösts med industrialisering i andra branscher. Därför är det kanske inte så konstigt att vi har fått dessa begrepp om industrialisering till byggandet i Sverige; för att visa på att vi menar allvar med att lösa problemen. Men om det inte handlar om tillverkning inomhus kontra utomhus – vad handlar det om då?

I min mening så innebär Industrialiserat byggande att vi accepterar att grundförutsättningarna som sanningar. Förutsättningar om upphandlingar, hur vi projekterar, och genomför projekt inom ramen för befintliga ramverk såsom Allmänna Bestämmelser. Vi accepterar att marknaden ser ut som det gör för att det är den bästa lösningen och att nästan alla byggare har en affärsmodell som bygger på ”Allt inom bygg”. Det finns många anledningar till den affärsmodellen såsom konjunktursvängningar och resursflexibilitet. Inom ramen för den förhärskande affärsmodellen införs anpassade metoder från den mekaniska industrin och andra industrier. Lean Construction är en sådan rörelse som syftar till att effektivisera byggandet och har också hittat många lösningar som har visat sig effektiva. Fokus har varit på metoder och diskutera ständiga förbättringar genom att minska slöseri. Partnering är ett annat exempel där det syftar till att skapa en långsiktig relation inom ramen för flexibla försörjningskedjor (jag har skrivit om det här). Generellt kan man säga att dessa metoder ofta har varit enkla och intuitiva att införa, men frågan är om det skapar förutsättningar för hållbara förändringar?

Industriellt byggande accepterar inte förutsättningarna utan levererar kundvärde på ett annat sätt. Det betyder att affärsmodellen har ändrats från allt inom bygg till en förkonfigurerad produkt inom ett visst marknadssegment (studentboende, seniorboende, punkthus, m.m.). Entreprenören följer repetitiva processer för att kontrollera och styra planering och genomförande av projekt, där projekten kan översättas till produkter. Det här styr allt från försäljning, materialförsörjning och leverantörsutveckling, till leverans och montering på arbetsplatsen. Det har också gjort att en stor del av produktionen sker inomhus, inte som ett mål, utan som en konsekvens av att försöka styra processen och säkerställa jämn kvalitet. Regelverket (AB) som är uppbyggt kring en projektunik projektering passar inte så bra i denna värld där man arbetar med produkt- och marknadsutveckling. Det blir också svårare för en beställare som är van att fatta beslut sent i byggprocessen men som måste nu, innan man ser produkten, fatta beslut (det har bl.a. Lindbäcks löst på ett snyggt sätt med showrooms – Youtube länken finns här). Det är det jag menar med att Industriellt byggande ser annorlunda på både marknad och byggprocessen.

Jag tycker inte egentligen någon av dessa termer är jättebra, även om det fyller sitt syfte. Industrialisering känns inte så där hypermodernt för resten av samhället. Plattformsbyggande eller min favorit Systematiserat byggande hade varit bättre alternativ som begrepp. Industrialisering ger tyvärr ofta intrycket om att det handlar om stora volymer, stora batcher och massproduktion utan kundanpassning. Det vill vi inte. Vi vill systematisera kunskapsåterföring och arbetet kring förbättring av produkter och tjänster som på sikt ger den kvalitet som kunder förväntar sig. Varje gång.

Det är ju det vi vill. Eller?

0 Kommentarer
Strategi, taktik eller nonsens?

Strategi, taktik eller nonsens?

I näringsliv och akademi talar vi ofta om strategiska, taktiska och operativa nivåer, företrädesvis inom planering och beslutsfattande. Men är det här verkliga nivåer? Är företag egentligen organiserade på det här sättet och är det verkligen så här vi utför saker? Organisationsscheman är ofta ritade på det här sättet och vi visualiserar organisationer och beslutshierarkier med de här nivåerna. Men när jag har varit ute och tittat så finns det inte på riktigt. Hur kommer det sig då att vi envisas med att använda dessa begrep inom bland annat varuförsörjning?

Vi ska ha klart för oss att historien spelar en viktig roll i hur termen används. Många av de akademiker som la grunden för organisationsteori och teorier inom logistik och varuförsörjning gjorde det på 50- och 6o-taletn Många av dessa hade fått sin grundskolning inom det militära, speciellt inom logistik som är ju från början en disciplin tätt sammankopplat med militären. Militären har ju alltid förstått att få fram förnödenheter och ammunition till fronten är A och O om man ska lyckas hålla tagen terräng. Vilket bland annat Napoleon fick lära sig den hårda vägen när han tog sig ända fram till Moskova. Men ändå inte vann kriget eftersom logistiken inte fungerade.

Dessa unga män (de var oftast män), skolade inom militären, påverkade av andra världskriget och kanske krigen i Korea, åverkades av dessa konceptualiseringar i sitt försök att beskriva teorier inom akademin. Exemplvis Forrester (1961) är ett typiskt exempel på detta. Det var ju ett bra och enkelt sätt att beskriva verkligheten i en modell. Inget fel i det. Men hur ser då denna konceptualiseringen ut?

Strategi beskriver egentligen vad det är vi vill uppnå och hur vi ska nå dit. Taktik är hur vi använder våra resurser för at uppnå en strategi, det vill säga hur vi väljer att använda våra schackpjäser i ett parti. Operativt är ju de faktiska sakerna som görs: På ritningsbordet. I verkstaden. På bygget. Det är ganska bra konceptualiseringar för de flesta förstår rent intuitivt vad vi menar. 

Konceptualisering är bra när vi vill föröska förklara något för någon annan, men det finns en uppenbar risk med det. Verkligheten ser inte ut så. Det är bara en konceptualisering. Verkligheten består av tankar, aktiviteter och beslut som fattas med olika långa tidsnivåer som perspektiv. Sammanflätade, utan inbördes hierkarkier eller beroenden. Jag själv har använt koncepten för att beskriva strategiska, taktiska och operativa processer i min avhandling (här) men det jag egentligen menar är att det finns olika tidsaspekter eller horisonter som aktiviteterna och besluten syftar till.

Problemet blir också när vi för det första tror att dessa koncept är sanningar, men de finns ju inte. För det andra så tror vi att vår mentala bild stämmer övverrens med andras mentala bilder. I nom näringslivet kan det bidra till att våra anställda inte känner igen sig och fattar felaktiga beslut. Inom akademin blir konsekvensen att vi drar felaktiga slutsatser av vårt insamlade empiriska material om vi tror att de faktiskt existerar. Vi kanske tror att de är generalla men är i själva verket är specifika för den kontexten.

Jag ser inget annat alternativ än att skrota dessa termer och beskriva mer specifikt de beslut eller organisationsmodeller som vi hanterar, eftersom de i själva verket har devalverat sin egen betydelse. 

0 Kommentarer
Försörjningskedjor eller nätverk?

Försörjningskedjor eller nätverk?

Inom både industrin och inom akademin använder vi oss av termen försörjningskedja eller nätverk för att beskriva flöden och relationer mellan oss och våra kunder och leverantörer. På engelska och även på svengelska används uttrycket supply chain. Men även där använder vissa ordet network ibland. Idag reflekterar jag lite över termen och hur man skulle kunna använda sig av detta. Frågan är helt enkelt är om vi borde använda oss av begreppet kedja eller nätverk?

Jag presenterade (här) min avhandling i på University of Reading veckorna innan jag skulle försvara min avhandling vid min disputation. En av frågorna under den påföljande frågestunden var om jag tycker att det är 'supply chains' eller 'supply networks' som är den bättre termen. Jag svarade något fegt att jag kan tycka att termen ”network" skulle kunna vara bättre men att jag har valt att använda ”chain” eftersom den mesta litteraturen använder den. Till detta fick jag kommentaren att det var en feg inställning och att vi borde inom bygg betrakta det som nätverk. Nu när jag har funderat på frågan så inser jag att den term som bör användas är beroende av vilket perspektiv vi väljer. Nätverk som term passar bra när vi ska beskriva relationer, kopplingar, möjliga vägar. Termen kedja passar bra när vi ska beskriva eller förbättra en viss produkt som tillverkas.

Ofta visualiserar vi våra försörjningskedjor som ett rotsystem eller träd (se bland annat bilden på Är försörjningskedjan inom bygg verkligen fragmenterad?). Detta stämmer också innan vi ska tillverka vår produkt inom bygg. Låt oss ta rollen som beställare. När projektet startar har vi flera möjliga vägar att gå både beroende på vilken entreprenadform vi väljer men också vilken huvudentreprenör och konsult vi ska använda. På samma sätt, i anbudsfasen, använder sig entreprenören sig av sitt nätverk av underentreprenörer och material leverantörer för att få ett anbudspris. Flera tänkta underentreprenörer och leverantörer lämnar pris och övriga villkor. Nätverket är fortfarande löst sammansatt. När beställaren upphandlar entreprenör upphör nätverket att avspegla verkligheten och vi får en kedja. På samma sätt i näst följande steg uppströms när en entreprenör upphandlar underentreprenörer och leverantörer. Vid upphandling formeras kedjan.

På samma sätt när en tänkt produkt består av ett nätverk av tänkta resurser som skulle kunna tänkas leverera delkomponenter, men vid leverans formeras det till en kedja. Den fysiska leveransen, eller till och med informationspaketet (exempelvis en ritning) görs de facto av en viss resurs och då skapar de resurser en kedja i ett tänkt nätverk. Det är alltså ett nätverk som sedan formerar en kedja vid upphandling. Då skulle bygg skilja sig på det sättet att eftersom kontrakten formeras vid varje projekt pendlar försörjning mellan nätverk och kedja. Medan exempelvis den tillverkande industrin arbetar med längre tid på kontrakt (eftersom man kan tillverka liknande produkter efter en fastställd specifikation) så pendlar den inte lika ofta mellan nätverk och kedja.

Med andra ord så fungerar termen nätverk bra när vi ska beskriva relationer, maktförhållanden, en tänkt produkt eller ett framtida behov. Termen nätverk fungerar också bra om vi ska beskriva alla underentreprenörer och leverantörer på en gång. Det används vanligtvis genom exempelvis bill-of-material diagram. Men termen kedja fungerar bra när vi ska beskriva eller analysera förhållanden vid leveransen av en viss produkt eller projekt.

0 Kommentarer
Tengils män på Gaza, Krim och hos Astrid Lindgren

Tengils män på Gaza, Krim och hos Astrid Lindgren

Jag är på semester och har precis besökt Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby. Där var jag och barnen med i en interaktiv teaterpjäs/rollspel i sagan om Bröderna Lejonhjärta, som fick mig att tänka på Stanfordexperimentet. Tengilmännens spelade ondska gick över till allt hotfullare kroppsspråk och barnen samt befolkningen från körsbärsdalen föll snabbt in i rollen som kuvade. Detta fick mig att tänka just på vad som händer på Krim och hur lätt vår civiliserade persona faller isär även om det är i ett rollspel. Denna vecka tar jag ett avbrott från tankarna kring försörjningskedjor och gör en reflektion på semesterresan.

Fotot är av en tavla på Astrid Lindgrens Värld. 

Besöket blev en väldigt trevlig dag för hela familjen, även om jag var skeptisk innan. Vi svenskar tycker jag alltid tänker för smått när det gäller sådana här temaparker och det blir för puttenuttigt men både Astrid Lindgrens Värld och Borås djurpark har överraskat mig positivt. Parken är indelad i olika områden för olika böcker, såsom Pippi, Ronja eller min personliga favorit Karlsson på taket. Från bröderna Lejonhjärta finns det en del som är Körsbärsdalen och en del som är Törnrosdalen (som är under uppbyggnad). I pjäsen får barnen vara med i teatern som del i händelserna mellan det att Bröderna hamnar i Nangijala och slutstriden mot Tengil. Där finns skräddare, hovslagare och annat folk, ungefär som i ett rollspel, men där finns också Tengils män; onda knektar i svarta kläder. Dessa knektar kommer med jämna mellanrum och avbryter lekarna och det var då jag märkte det. Dessa vuxna människor gick in i sina roller på ett positivt sätt för skådespelet, men ökade den hotfulla stämningen efter varje avbrott och blev mer och mer fysiska, medan de goda skådespelarna och barnen tittade i marken efter att blivit instruerade till detta. Stämningen, rädslan bland barnen var tät och gick att skära med kniv, även om alla visste att det var på låtsas. Helt plötsligt såg jag i barnens ögon att det var på allvar. Det fick mig att tänka på Stanford experimentet.

Standfordexperimentet, som är kritiserad för tveksamheter i vetenskapligt genomförande och etik, fick ny uppmärksamhet när det framkom oegentligheter i hantering av krigsfångar både på Adu Ghraib fängelset och Guantanamo basen. Alla frågade sig hur de ”goda” allierade kunde bete sig så mot andra medmänniskor. Delar av detta försökte förklaras just med utfallet från Stanfordexperimentet. I detta socialpsykologiska experiment på Stanford University (1971) delades frivilliga studenter, som försökspersoner, slumpmässigt in i två grupper: fångvaktare och fångar. Syftet med experimentet var att studera hur människan agerar i fångenskap och hur sociala roller påverkar ens beteende. Ganska snabbt anpassade deltagarna sig i rollerna, med fångvaktare med sadistiska tendenser och fångar accepterade förnedrande behandling. Experimentet gick överstyr, med bland annat revolt, och fick avbrytas i förtid redan dag sex.

Tengilsmen2

Fotot har jag tagit på Astrid Lindrens Värld.

Det var ju precis detta som var på väg att hända på Astrid Lindgrens Värld fast i en annan skala. Jag fick tänka på hur snabbt vårt civiliserade yttre kan falla och vi blir de som vi förväntas att vara. Jag kom också på mig att tänka vilket sätt detta spår i palestinierna på Gaza remsan och ockupanterna från Israel. Hur kommer det att påverka deras självbild år framåt. Hur kommer separatistbarnen och vitryssar beskriva sig själv i framtiden? Därför är det så oerhört viktigt att vi inte faller in i att endimensionellt beskriva vissa som goda eller onda. Det är enkelt, men dessa frågor är komplexa, det är inte enkla svart-vita beskrivningar av onda och goda, verkligheten är grå och mångfasetterad. Det enda som gäller är att beväpnad aggression sällan är det enda alternativet, att mänskliga rättigheter och konventioner för krigsföring skall alltid följas. Oavsett vem man håller sitt hjärta närmast.

0 Kommentarer
Integration inom bygg

Integration inom bygg

Integration, eller egentligen avsaknaden av den, mellan aktörer i byggprocessen har diskuterats som en av de viktiga frågorna för att både effektivisera byggandet men också för att öka byggandet. I min avhandling har jag tittat på försörjningskedjor i det industriella byggandet för att försöka beskriva hur integration kan gå till för att effektivisera byggandet. Anledningen till att jag valt att studera det industriella byggandet är för att där anses företagen arbeta med produkter och standardiserade processor och borde därför kunna vinna på att integrera sig. Om vi sedan kan plocka ut nyckelfaktorer kanske vi kunde effektivisera all sorts byggande. Min avhandling visar på behovet av att titta på företagets processer när vi vill förstå hur integration ska gå till.

Fotot är taget på Kalix Kommunbibliotek från orginal fotot av Sten Ekman (sten.ekman@yahoo.se). 

Integration, som är att bilda en helhet av delar eller införliva något mindre i något större, kan givetvis betraktas ur många perspektiv men jag har valt att betrakta det från försörjningskedje-perspektivet. Det perspektivet kallas ofta supply chain management och förkortas SCM, så även här. Det teoretiska fältet har ett gediget teoretisk material utvecklat speciellt inom versktads- och processindustrin. Jag har dessutom valt att göra avstamp från leverantörens perspektiv istället för entreprenören (se Är försörjningskedjan inom bygg verkligen fragmenterad?).

Kritik mot den nuvarande tankemodellen inom integration är att det handlar om optimering av metoder, men att den inte tar hänsyn till människan. Metoderna beskrivs ofta med hjälp (power point inspirerade bilder) med fyrkantiga lådor och pilar mellan dessa lådor, men det är sällan människor av kött och blod i dessa bilder. Människor som egentligen utför aktiviteter och beslut i dessa system. Jag kan gå så långt i min syntes av den ”hetaste” teorin att jag betraktar SCM som en infrastruktur och mycket av forskningen har gått ut på att optimera den infrastrukturen. Optimering av infrastrutkutren genom att hitta modeller för att beräkna optimala lager, optimalt genomflöde eller optimala kostnader. Omvänt kan vi säga att vi inom SCM vet hur vi ska mäta men vi kan inte beskriva kausalitet. Detta kan vi uttrycka som att vi har kunskapen för att diagnosticera men inte för att bota, eftersom vi inte kan hjälpa företaget och organisationerna med att tillämpa infrastrukturen. Den här kritiken stöds av många andra inom fältet som menar att det saknas bevis för att integration ger fördelar till företagen.

Infrastrukturen är viktig. Mycket har hänt tack vare exempelvis IT som beslutsstöd, men att den här infrastrukturen inte bidrar till förbättring om vi inte tittar närmare på våra processer i företaget. Processerna som pågår på strategiska, taktiska och operativa nivåer och de är människor som utför besluten, aktiviteterna och styr processerna. Därför kanske en av anledningarna till att integration inte har haft större framgång är att vi inte har hittat den optimala infrastrukturen (därför fortsätter många att utveckla infrastrukturen). Men det kan också vara så, vilket jag hävdar, att marginalnyttan med optimerad infrastruktur minskar tills människan och de processer som ingår i företaget system också kan utvecklas eller optimeras, så att dessa kan utnyttja infrastrukturens fulla potential. Först därefter kan vi fortsätta utveckla infrastrukturen för att komma vidare.

Slutsatsen är alltså att det finns processer som kan driva integration och utveckling framåt. Processerna pågår på olika nivåer i företaget. Processerna påverkas av infrastrukturen men också av den kontext vi befinner oss i (en vilja att integrera) men också hur företaget som ska integrera sig är beskaffat (organisation, affärsmodell).

Teoriutvecklingen i min avhandling har skett främst genom metodutveckling inom SCM. Mer om det senare.

0 Kommentarer
Bokrecension: The Year Without Pants

Bokrecension: The Year Without Pants

En bokrecension av The year without pants: Wordpress.com and the future of work (Svensk titel: ej utgiven på svenska) av Scott Berkun, ISBN: 978-1-118-66063-8, Inbunden (Pris: $16,93 på Amazon.com, 145 kr på adlibris.se).

Jag har följt Scott Berkun under några år både som författare och twittrare. Till och med min hemsida är inspirerad av hans (här). Jag har också tidigare recenserat en av hans böcker (här). Det kan därför hända att jag är lite partisk. Ha detta i åtanke.

Boken kan läsas ur tre perspektiv. Det första perspektivet är hur Wordpress.com som bolag är organiserat och hur det framgångsrika företaget utvecklar plattform för webb-kommunikation. Från början var Wordpress främst ett verktyg för bloggare men har utvecklats med tiden och är idag den marknadsdominerande applikationen. Det andra perspektivet är en beskrivning av en företagskultur och visar ett exempel på hur man kan arbeta med att skapa en stark företagskultur. Det tredje perspektivet är hur framtidens arbete kan se ut, främst för tjänsteproducenter, där arbetskraften finns globalt och det är inte lika viktigt att ha ett faktiskt kontor eller fast geografisk plats. Eftersom de flesta företag, även de som tillverkar produkter, har en hel del tjänsteproduktion (produktutveckling, marknadsföring, ekonomi, stabsfunktioner) så handlar det egentligen om alla företag. Bokens titel syftar också till det sistnämnda perspektivet. Om man inte är på ett kontor med andra så kan man ju lika gärna arbeta utan byxor.

Den som är i IT-branschen, men även för andra, är boken en intressant betraktelse över Wordpress (egentligen Automattic Inc.) organisation. Arbetsgrupperna är ofta inte fler än fem personer och det finns ingen tydlig struktur på vad gruppen ska prioritera eller om den ska arbeta med nyutveckling eller underhåll (vilket leder till att de flesta arbetar med nyutveckling). De centrala IT-verktygen och möjliggörare för distribuerat arbete är chatten (e-mail används i princip inte internt), där chatt-historiken är sökbar och transparent för alla och ett bloggverktyg där alla på företaget arbetar med frågor och svar (också sökbar och transparent). Grupperna är själva ansvariga (i alla fall delvis) för underhåll och support för de funktioner som utvecklats. Denna organisation innebär ibland dubbelarbete (vilket förekommer även om man är organiserat traditionellt) och att två grupper utvecklar samma sak. Men det bryr sig inte ledningen om utan uppmuntrar grupperna att jobba vidare. Idén är inte ny; redan i boken In search of Excellence av Tom Peters och Bob Waterman (1982), liksom Lee Iacocca (1984) i Iacocca: An Autobography, beskrev nyttan av att ha internkonkurrens. Istället för att försöka organisera för att förhindra internkonkurrens så lät man det blomstra och belönade sedan den som lyckades.

Berkun gör också en bra beskrivning av en longitudinell (det vill säga att den följer en utveckling över tiden) fallstudie som skulle göra många av mina forskarkollegor och mig avundsjuka, både med hänsyn till läsbarhet och tillgång till data från ett sådant företag. Det är en bra beskrivning med bilder och ord, som varvas med egna tankar och analyser av situationer. Själva hantverket i beskrivningen ger en bra känsla av vad som pågår på Automattic och ger läsaren möjlighet att själv göra en analys parallellt med Berkuns analys. Precis som en fallstudie skall vara.

Det enda är att jag saknar att Berkun kunde utveckla sina tankar kring organisationen av ett tjänsteproducerande företag lite mer. Han har två kapitel (Future of Work, Part I och Part II) som är en sammanställning av analys och reflektioner hur företag kan tänkas komma att organisera sig i framtiden. Detta blir då lite mer spekulativt men inte så förankrat i den fallstudie som han beskriver utan mer generella betraktelser. Det innebär att den gedigna beskrivningen inte stöder dessa spekulationer riktigt tydligt och det blir nästan som en reklampaus för bra idéer som Berkun samlat på sig, snarare en riktig analys. Även om Berkun själv skriver att de som siar om framtiden oftast har fel hade det varit givande att få sådana tankar från honom.

Min rekommendation blir Läs (men låna gärna på bibliotek).

0 Kommentarer
Är försörjningskedjan inom bygg verkligen fragmenterad?

Är försörjningskedjan inom bygg verkligen fragmenterad?

Ett motargument mot att arbeta strukturerat med försörjningskedjor (supply chain management) brukar ofta vara att leverantörsnätverken är temporära och fragmenterade så att det inte lönar sig att utveckla leverantörer eller underentreprenörer. Detta kan verka stämma om man gör analysen med utgångspunkt från entreprenören då verkar nätverken vara temporära. Däremot om man tar utgångspunkt från leverantören eller underentreprenören då dyker en annan verklighet upp och det kan visa sig att nätverket inte alls är fragmenterad.

Jag har skrivit tidigare om varför entreprenörer inte utvecklar sina underentreprenörer eller leverantörer (du hittar det här). Jag har fått en del motargument efter det som säger att det inte möjligt att utveckla det fragmenterade leverantörsnätverket. Argumenten är att för det första så vet man inte vet vilka leverantörerna och underentreprenörerna är. För det andra så är relationen väldigt temporär till sin natur för att skapa flexibilitet.

Men om jag utgår från mina egna studier, där jag har studerat försörjningskedjan ur leverantörsperspektiv, verkar det som om nätverken inte alls är fragmenterade eller temporära. Där verkar försörjningskedjan stabilisera sig snabbt bakåt.

Supply Network

Den svarta bollen markerar entreprenören, de röda markerar bollarna Tier 1 leverantörer/underentreprenörer, osv. Bollarna till vänster är alltså leverantörer. Bollarna till höger kunder.

Relationen mellan tier 1 och tier 2 verkar vara fasta både när det gäller leverantörer och underentreprenörer. Att leverantörer av fönster, dörrar eller trämaterial har fasta leverantörer som inte byts ut mellan projekten känns intuitivt. De flesta jobbar med kanske en eller två fasta leverantörer i sitt led, främst för de strategiska ingående materialen. Detsamma kan gälla underentreprenörer för exempelvis installationer då verkar de arbeta med samma grossister. I leden bakom tier 1 verkar det alltås vara väldigt fasta relationer och långsiktiga avtal.

Hur kommer det sig då att vi envisas med att försörjningskedjan inom bygg som fragmenterad? Så är det inte med om vi ser på industriellt byggande med återkommande processer och en stor andel återkommande delkomponenter och delsystem (Se Lindbäcks Bygg, Moelven Byggmodul och Martinsons). Om vi tar en titt på traditionellt husbyggande kanske vi kan hitta andra förklaringar.

En av anledningar till att vi beskriver försörjningskedjan som fragmentiserad ur entreprenörens perspektiv är att den egna processen bryts och outsourcas vid olika punkter och därigenom kan den verka ostabil. Processer på den egna arbetsplatsen betraktas som utbytbara vid upphandling. Entreprenören kan välja att upphandla: materialleveransresning av stommen, stomkomplettering, utvändigt färdigställande eller invändigt färdigställande. På det sättet kommer man att ha olika nivåer av outsourcing och koppling till sina tier 1 leverantörer. Det kommer att vara olika leverantörer och entreprenörer på arbetsplatsen beorende på var entreprenören väljer att bryta sin process vid detta specifika projekt.

Var entreprenören väljer att dra gränsen varierar med tillgången på egen produktionspersonal (snickare) som oftast ska beläggas i första hand. Beläggningen på den egna personalen varierar under året (sommar och vinter) och mellan högkonjunktur och lågkonjunktur. Upphandling styrs mot mer outsourcing när det är brist på egen produktionskapacitet.

Detta innebär att om vi betraktar försörjningskedjan ur entreprenörens perspektiv så kan den verka förändras väldigt mycket mellan projekt, men om vi ser den ur leverantörens eller underentreprenörens perspektiv så är den relativt fast bakåt i värdekedjan.

Det finns även andra anledningar till att vi kan få uppfattningen om att försörjningskedjan ses som fragmenterad; entreprenören ser försörjning som en svart låda och vill inte att veta vilka andra leverantörer eller underentreprenörer som finns bakom tier 1. En del underentreprenörer har en väldigt kort produktionstid (< 1 dag) vilket gör dem svårfångade. Till sist finns det inte någon tydlig segmentering av strategiska och icke-strategiska leverantörer. Mer om detta senare.

 

Fotnot: Tier översätts med lager eller skikt, men jag har inte hittat något klockrent uttryck på svenska.

 

0 Kommentarer
Försörjningskedjor behöver inte utvecklas inom bygg

Försörjningskedjor behöver inte utvecklas inom bygg

En av de minst besökta parallellsessionerna på IGLC konferensen var den om supply chain management. Detta kan kännas märkligt eftersom samtidigt tycks de flesta vara överens om logistik, styrning av underentreprenörer och materialhantering är nyckelprocesser för att effektivisera byggandet. Varför är det inte större fokus på att utveckla försörjningskedjor inom bygg? Finns det ens ett behov?

Givetvis kan det låga deltagandet bero på att det inte var de mest intressanta artiklarna eller de största profilerna på den här sessionen. Det går exempelvis jämföra med IPD (Integrated Project Delivery) där sessionen var fullsatt. IPD handlar om hur man som entreprenör kan arbeta tillsammans med beställaren för att leverera ett projekt. Det kan vara anekdotiskt eller så finns det en anledning till att fokus är framåt i försörjningskedjan och inte bakåt inom bygg. Min första tanke var att det ena handlar om att öka intäkterna och det andra om att minska kostnaderna. Men det är enklare än så.

För att förstå detta lite mer så måste vi förstå intäktsmodellen inom bygg. Som vår adjungerande professor Will Hughes från Reading University brukar säga så handlar intäktsmodellen inom bygg om att ta betalt för material och timmar. Beställaren betalar för det som entreprenören har som kostnader med ett procentpåslag (risk) och ett påslag för administration. Det innebär att beställaren betalar det som det faktiskt kostar. Det innebär alltså om materialet eller underentreprenaden ökar eller minskar i kostnad så kommer inte entreprenören att tjäna mer eller mindre. Därför lönar det sig inte heller att utveckla leverantören och processerna. En del hävdar att entreprenören skulle tjäna ännu mer pengar om deras leverantörer och UE skulle vara duktigare men så är alltså inte fallet. 

Tankemodellen inom bygg är alltså att det är självklart att utveckla leverantörer inte lönar sig, eftersom man ändå får betalt för vad det verkligen kostar. Tvärtom så är det en risk att utveckla leverantörer för sin egen skull – de pengarna kunde användas till att utveckla mark istället. Tankemodellen är att man styr sin närmaste underentreprenör eller leverantör med kontrakt, hot om vite och uppföljning.

Det är en felaktig tankemodell. Eftersom leverantören eller underentreprenören inte utvecklas så kommer deras leveranser innehålla en större del variation som kan påverka projektets utfall i ledtid och kvalitetsavvikelser och därigenom orsaka direkta kostnader. Exempelvis så kostar förseningar mycket mer (eftersom vite bestäms på hela projektets belopp) än leverantörens enskilda del i projektet. Variation av leveransens innehåll påverkar hela projektet, kontraktet beskriver bara vilka ekonomiska konsekvenser en avvikelse får - inte orsaken till den.

Därför borde inte entreprenören betrakta försörjningskedjan som en svart låda med ett gränssnitt som ska styras med hjälp av enbart kontrakt. Variation från leverantören eller underentreprenören orsaka långt gående konsekvenser för hela projektet. Enda sättet att minska variation är att utveckla processerna, produkterna och ta ansvar för hela försörjningskedjan.

 

Fotnot: Konferensen hittar du här.

 

0 Kommentarer
Kan Industriellt byggande minska korruption?

Kan Industriellt byggande minska korruption?

Jag är på konferens i Norge och en fråga som välkomnas av både akademiker och industri är den om korruption. Byggprojekt omfattar stora summor och kontaktytor mellan privata aktörer och representanter för offentliga pengar. Detta kan skapa en grogrund för mutor och korruption. Min frågeställning är om industriellt byggande kan minska på korruption?

Jag lyssnade på en presentation av Ahmed Stifi (The picture of integrity from Lean Management’s point of view and the relationship between integrity management system and last planner) som presenterade en idé att genom att använda Lean metoder, så kan man minska på korruption. Korruption är då det nionde slöseriet.  Jag hade lite svårt att följa kopplingen till Lean men mina tankar började sväva kring frågan från ett industriellt byggande perspektiv. Även om vi förmodligen är mer skonade i Sverige så har det på senaste tiden dykt upp några fall: Projekt från Kriminalvården, Göteborg, Norrköping och Arenastaden som exempel.

Jag ser tre faktorer som kan visa på att industriellt byggande skulle kunna reducera möjlighet till korruption. Dessa handlar om förtroende, utbytbara produkter och upphandlingens funktion.

I traditionella projekt, när beställare och entreprenör möts så finns det ett behov att diskutera förtroende. ”Du kan lita på oss”, ”vi är en seriös aktör” eller ”vi har varit X år i branschen” är uttryck som jag inte hört uttalas högt förrän jag började i byggbranschen. Det finns säkert många anledningar, men en är det att det handlar om projekt. Därför är det viktigt att skapa ett förtroende hos beställaren om att entreprenören har förmågan att slutföra projekt. Det är viktigt eftersom förseningar eller byte av entreprenör kostar. När det gäller industriella byggandet så har leverantören visat genom återkommande leveranser att man klarar av det och det blir mer viktigt för beställaren att kolla upp balansräkningen än att prata om förtroende.

Den andra faktorn som jag tror kan minska på möjligheter till att gömma korruption är att produkter blir mer jämförbara eller till och med utbytbara. Genom att produkterna är jämförbara kommer valet att bli mindre subjektivt eller åtminstone lättare att följa och det ger också möjligheter till att sätta upp kriterier på ett annat sätt. Det leder oss till den tredje faktorn.

Upphandlingens funktion förändras då beställaren inte behöver vara längre lika engagerad i detaljerna i varken projektering eller produktion, det innebär också att valet av entreprenör kommer att handla om prestanda och funktion och därigenom med tydligt och transparent. Det blir också lättare att granska den upphandlande på vilka grunder valet är gjort.

Jag vet att affärer görs ibland på helt andra arenor än upphandlingen och därför är det svårt att säga om industriellt byggande kan minska korruption. Däremot kan det bli en mer transparent upphandlingsprocess och därigenom minskade möjligheter till fuffens.

0 Kommentarer
Transparens inom forskning ger ökad kvalitet

Transparens inom forskning ger ökad kvalitet

Forskarsamhället står inför en utmaning i en värld där den tillgängliga informationen ökar exponentiellt. Det innebär att antalet publikationer ökar snabbt och det är svårt att bedöma riktighet av resultat, vilket i sin tur leder till att en del fuskar och i slutändan undergräver det forskningens och forskarens roll. Hur ska vi kvalitetssäkra resultat?

Kvalitetssäkring är viktig, inte minst med tanke på det som rapporterats i massmedia angående fusk i forskarvärlden. Några exempel är "Forskningsetikern Birgitta Forsman om forskningsfusk", "Forskarframgången som kom av sig" och "I fokus: Oven Nilsson, Växtforskare".

Den främsta kvalitetsstämpeln idag är att vetenskapliga tidskrifter rankas efter bland annat impact factor (jag har skrivit kort om det HÄR). Samtidigt har alla artiklar i en respektabel tidskrift en double blinded peer-review process, där artikeln granskas av andra forskare inom samma fält. Idag sker den granskningen på forskarens fritid, eftersom ingen ersättning utgår, med blandad kvalitet som resultat.

Ett ökat antal publikationer och forskare som får mindre och mindre tid att kvalitetskontrollera resultat. Hur ska vi säkerställa att resultaten håller? Jag har funderat på en lösning, inspirerad av IPCCs hantering av klimatrapporter (lyssna på "Kan vi lita på klimatrapporten?" angående kvalitetssäkring).

Min tanke är lika enkel som kontroversiell. Låt antigen redaktören för tidskriften eller den som publicerar, även publicera "Peer-review kommentarer", Redaktörens kommentarer och författarnas svar på både review kommentarer och redaktörens kommentarer. Om en artikel går flera vändor så bör det hanteras via flera versioner. Den publikationen behöver ske enbart on-line och enbart efter att artikeln har publicerats.

På detta sätt kan vi andra gå tillbaka och se hur artikeln har utvecklats och verifiera hur kommentarer har hanterats, ett slags Q&A på nätet. En enorm tillgång till kunskap och skulle på samma gång kunna tillfredsställa förfrågningar om data kring misslyckade resultat. idag är det ett stort problem att endast lyckade resultat publiceras.

Nackdelen med detta är att delvis, så är en review subjektiv och det saknas vetenskapliga metoder för detta i dagsläget. Review processen kommer därför att behöva vara mer rigorös i framtiden. Detta ger att granskningen kommer att ta längre tid, men å andra sidan med förmodligen bättre kvalitet. En annan nackdel är också att den enskilda forskaren kan känna sig utpekad och kanske till och med dum, vilket kan vara jobbigt i en värld där du ska ha ett knivskarpt intellekt och göra allting färdigt på ditt rum innan du går ut med resultat. Tuff skit. Säger jag.

Genom att ha en mer transparent granskningsprocess som går att följa, skulle forskarsamhället delvis lära sig mer (av andras misstag) och kvalitetskontrollen skulle bli bättre. Detta skulle också skilja oss från andra som inte har samma rigorösa process och därmed inte samma trovärdighet.

0 Kommentarer
Värdeflödesanalys och simulering

Värdeflödesanalys och simulering

Värdeflödesanalysen är en enkel och kommunikativ arbetsmetod och är där populär inom Lean gemenskapen. Den har sina brister och framförallt ger det en statisk bild av verkligheten vilket kan vara ett problem. Idag gör jag en populärvetenskaplig sammanfattning av vår artikel om simulering av värdeflödesanalyser.

Jag har tidigare skrivit om Värdeflödesanalys (VFA) vill därför presentera den forskning kring VFA och simulering som vi gjort på LTU.

Syftet med artikeln är att presentera en metod som små företag kan använda sig av för att kombinera VFA och simulering. Anledningen till att vi har utvecklat en sådan metod är att både bygga in statistisk variation i bilden och möjlighet att testa förändringar innan de införs via handlingsplanen.

VFA är en enbart ögonblicksbild av verkligheten. Som bekant är verkligheten sammansatt av en massa variationer. Det tar (nästan) aldrig exakt den tid att tillverka dörren, fönstret eller stolen som vi har i våra kalkyler. Det tar i snitt en viss tid och det medelvärdet använder vi sedan i vår VFA. När VFA modellen är klar mynnar det ut i en handlingsplan som syftar till att genom små och iterativa steg närma oss ny-läget.

Simulering å andra sidan är ett ”expert-system” som gör att verksamheten inte varken känner sig delaktig eller känner att man förstår det resultat som simuleringen visar, eftersom det är ofta bara siffror och statistik. För gemene man är det sällan en kommunikativ modell av vad vi vill uppnå med vårt flöde.

Genom att kombinera de här två världarna har vi tagit fram och testat en modell på en fönsterfabrik med goda resultat. Slutsatserna, som baseras enbart på en fallstudie och har därför inte så hög tillförlitlighet, är att vår metod fungerar och dessutom hjälpte företagsledaren att förstå vilka konsekvenser det nya arbetssättet skull medföra. Vi tycker oss dessutom se att företagsledaren fick en större insikt i problemet och en förståelse av situation som denne inte haft annars. Största fördelen är att vi får ett underlag som baseras på siffror och därigenom kan snabba på beslutsprocessen.

Not: Artikeln Discrete event simulation enhanced value stream mapping : an industrialized construction case study är publicerad i tidskriften Lean Construction Journal vol 10 2013. Artikeln har sidorna 47-65.

0 Kommentarer