Bygglogistikens comeback

Bygglogistikens comeback

Jag har ställt mig frågan vid flera tillfällen varför inte byggbolagen intresserar sig för bygglogistik? Det finns bevisligen möjligheter att effektivisera byggandet med en modern planering, exekvering och uppföljning av sin försörjningskedja.

Jag har under några tillfällen konstaterat att bygg handlar om sälja timmar och material, det vill säga byggbolagen tillhandahåller en tjänst åt beställaren och byggherren (läs här). Om det enbart handlar om att sälja timmar och material med ett rimligt påslag hur kan man då konkurrera på en mogen marknad? Det handlar både om att erbjuda lägsta totalkostnaden för beställaren i anbudsfasen och samtidigt klara av att effektivisera projektet efter att man vunnit anbudet.

Delvis handlar det om att kunna hantera betalningsflöden på ett mer effektivt sätt än sina konkurrenter, där själva vinsten diskrepans mellan fakturerat arbete och utfört arbete. Delvis handlar det om att ha ett väl fungerade strategiskt inköp där man lyckas upphandla en billigare timkostnad med en lämplig underentreprenör eller bättre inköp gentemot det pris man angivit i budet.

Detta synsätt borde driva fram:

  • Flödesorienterad syn där man prioriterar genomflöde av projekt gentemot nyttjande av enskilda resurser 
  • Styrning och kontroll av temporära värdekedjor (läs här)
  • Dynamisk planering av arbetsplatsen
  • Innovationer av arbetssätt och material som effektiviserar byggandet

Bygglogistiken kan bidra till alla dessa delar men har fått liten eller ingen uppmärksamhet inom byggindustrin de senaste tjugo åren. En orsak kan vara att vi under en lång tid haft begränsad konkurrens. Nu när byggandet ökar och vi får internationell konkurrens i sektorn har jag upplevt att jag fått mer frågor om bygglogistik och de är uppe på dagordningen igen. Bygg var en sektor som drev och utvecklade planering, exekvering och kontroll under miljonprogrammets tid där man bland annat utvecklade innovativa planeringsmetoder – vi är kanske på väg dit igen?

0 Kommentarer
Strategi, taktik eller nonsens?

Strategi, taktik eller nonsens?

I näringsliv och akademi talar vi ofta om strategiska, taktiska och operativa nivåer, företrädesvis inom planering och beslutsfattande. Men är det här verkliga nivåer? Är företag egentligen organiserade på det här sättet och är det verkligen så här vi utför saker? Organisationsscheman är ofta ritade på det här sättet och vi visualiserar organisationer och beslutshierarkier med de här nivåerna. Men när jag har varit ute och tittat så finns det inte på riktigt. Hur kommer det sig då att vi envisas med att använda dessa begrep inom bland annat varuförsörjning?

Vi ska ha klart för oss att historien spelar en viktig roll i hur termen används. Många av de akademiker som la grunden för organisationsteori och teorier inom logistik och varuförsörjning gjorde det på 50- och 6o-taletn Många av dessa hade fått sin grundskolning inom det militära, speciellt inom logistik som är ju från början en disciplin tätt sammankopplat med militären. Militären har ju alltid förstått att få fram förnödenheter och ammunition till fronten är A och O om man ska lyckas hålla tagen terräng. Vilket bland annat Napoleon fick lära sig den hårda vägen när han tog sig ända fram till Moskova. Men ändå inte vann kriget eftersom logistiken inte fungerade.

Dessa unga män (de var oftast män), skolade inom militären, påverkade av andra världskriget och kanske krigen i Korea, åverkades av dessa konceptualiseringar i sitt försök att beskriva teorier inom akademin. Exemplvis Forrester (1961) är ett typiskt exempel på detta. Det var ju ett bra och enkelt sätt att beskriva verkligheten i en modell. Inget fel i det. Men hur ser då denna konceptualiseringen ut?

Strategi beskriver egentligen vad det är vi vill uppnå och hur vi ska nå dit. Taktik är hur vi använder våra resurser för at uppnå en strategi, det vill säga hur vi väljer att använda våra schackpjäser i ett parti. Operativt är ju de faktiska sakerna som görs: På ritningsbordet. I verkstaden. På bygget. Det är ganska bra konceptualiseringar för de flesta förstår rent intuitivt vad vi menar. 

Konceptualisering är bra när vi vill föröska förklara något för någon annan, men det finns en uppenbar risk med det. Verkligheten ser inte ut så. Det är bara en konceptualisering. Verkligheten består av tankar, aktiviteter och beslut som fattas med olika långa tidsnivåer som perspektiv. Sammanflätade, utan inbördes hierkarkier eller beroenden. Jag själv har använt koncepten för att beskriva strategiska, taktiska och operativa processer i min avhandling (här) men det jag egentligen menar är att det finns olika tidsaspekter eller horisonter som aktiviteterna och besluten syftar till.

Problemet blir också när vi för det första tror att dessa koncept är sanningar, men de finns ju inte. För det andra så tror vi att vår mentala bild stämmer övverrens med andras mentala bilder. I nom näringslivet kan det bidra till att våra anställda inte känner igen sig och fattar felaktiga beslut. Inom akademin blir konsekvensen att vi drar felaktiga slutsatser av vårt insamlade empiriska material om vi tror att de faktiskt existerar. Vi kanske tror att de är generalla men är i själva verket är specifika för den kontexten.

Jag ser inget annat alternativ än att skrota dessa termer och beskriva mer specifikt de beslut eller organisationsmodeller som vi hanterar, eftersom de i själva verket har devalverat sin egen betydelse. 

0 Kommentarer
Försörjningskedjor eller nätverk?

Försörjningskedjor eller nätverk?

Inom både industrin och inom akademin använder vi oss av termen försörjningskedja eller nätverk för att beskriva flöden och relationer mellan oss och våra kunder och leverantörer. På engelska och även på svengelska används uttrycket supply chain. Men även där använder vissa ordet network ibland. Idag reflekterar jag lite över termen och hur man skulle kunna använda sig av detta. Frågan är helt enkelt är om vi borde använda oss av begreppet kedja eller nätverk?

Jag presenterade (här) min avhandling i på University of Reading veckorna innan jag skulle försvara min avhandling vid min disputation. En av frågorna under den påföljande frågestunden var om jag tycker att det är 'supply chains' eller 'supply networks' som är den bättre termen. Jag svarade något fegt att jag kan tycka att termen ”network" skulle kunna vara bättre men att jag har valt att använda ”chain” eftersom den mesta litteraturen använder den. Till detta fick jag kommentaren att det var en feg inställning och att vi borde inom bygg betrakta det som nätverk. Nu när jag har funderat på frågan så inser jag att den term som bör användas är beroende av vilket perspektiv vi väljer. Nätverk som term passar bra när vi ska beskriva relationer, kopplingar, möjliga vägar. Termen kedja passar bra när vi ska beskriva eller förbättra en viss produkt som tillverkas.

Ofta visualiserar vi våra försörjningskedjor som ett rotsystem eller träd (se bland annat bilden på Är försörjningskedjan inom bygg verkligen fragmenterad?). Detta stämmer också innan vi ska tillverka vår produkt inom bygg. Låt oss ta rollen som beställare. När projektet startar har vi flera möjliga vägar att gå både beroende på vilken entreprenadform vi väljer men också vilken huvudentreprenör och konsult vi ska använda. På samma sätt, i anbudsfasen, använder sig entreprenören sig av sitt nätverk av underentreprenörer och material leverantörer för att få ett anbudspris. Flera tänkta underentreprenörer och leverantörer lämnar pris och övriga villkor. Nätverket är fortfarande löst sammansatt. När beställaren upphandlar entreprenör upphör nätverket att avspegla verkligheten och vi får en kedja. På samma sätt i näst följande steg uppströms när en entreprenör upphandlar underentreprenörer och leverantörer. Vid upphandling formeras kedjan.

På samma sätt när en tänkt produkt består av ett nätverk av tänkta resurser som skulle kunna tänkas leverera delkomponenter, men vid leverans formeras det till en kedja. Den fysiska leveransen, eller till och med informationspaketet (exempelvis en ritning) görs de facto av en viss resurs och då skapar de resurser en kedja i ett tänkt nätverk. Det är alltså ett nätverk som sedan formerar en kedja vid upphandling. Då skulle bygg skilja sig på det sättet att eftersom kontrakten formeras vid varje projekt pendlar försörjning mellan nätverk och kedja. Medan exempelvis den tillverkande industrin arbetar med längre tid på kontrakt (eftersom man kan tillverka liknande produkter efter en fastställd specifikation) så pendlar den inte lika ofta mellan nätverk och kedja.

Med andra ord så fungerar termen nätverk bra när vi ska beskriva relationer, maktförhållanden, en tänkt produkt eller ett framtida behov. Termen nätverk fungerar också bra om vi ska beskriva alla underentreprenörer och leverantörer på en gång. Det används vanligtvis genom exempelvis bill-of-material diagram. Men termen kedja fungerar bra när vi ska beskriva eller analysera förhållanden vid leveransen av en viss produkt eller projekt.

0 Kommentarer
Integration inom bygg

Integration inom bygg

Integration, eller egentligen avsaknaden av den, mellan aktörer i byggprocessen har diskuterats som en av de viktiga frågorna för att både effektivisera byggandet men också för att öka byggandet. I min avhandling har jag tittat på försörjningskedjor i det industriella byggandet för att försöka beskriva hur integration kan gå till för att effektivisera byggandet. Anledningen till att jag valt att studera det industriella byggandet är för att där anses företagen arbeta med produkter och standardiserade processor och borde därför kunna vinna på att integrera sig. Om vi sedan kan plocka ut nyckelfaktorer kanske vi kunde effektivisera all sorts byggande. Min avhandling visar på behovet av att titta på företagets processer när vi vill förstå hur integration ska gå till.

Fotot är taget på Kalix Kommunbibliotek från orginal fotot av Sten Ekman (sten.ekman@yahoo.se). 

Integration, som är att bilda en helhet av delar eller införliva något mindre i något större, kan givetvis betraktas ur många perspektiv men jag har valt att betrakta det från försörjningskedje-perspektivet. Det perspektivet kallas ofta supply chain management och förkortas SCM, så även här. Det teoretiska fältet har ett gediget teoretisk material utvecklat speciellt inom versktads- och processindustrin. Jag har dessutom valt att göra avstamp från leverantörens perspektiv istället för entreprenören (se Är försörjningskedjan inom bygg verkligen fragmenterad?).

Kritik mot den nuvarande tankemodellen inom integration är att det handlar om optimering av metoder, men att den inte tar hänsyn till människan. Metoderna beskrivs ofta med hjälp (power point inspirerade bilder) med fyrkantiga lådor och pilar mellan dessa lådor, men det är sällan människor av kött och blod i dessa bilder. Människor som egentligen utför aktiviteter och beslut i dessa system. Jag kan gå så långt i min syntes av den ”hetaste” teorin att jag betraktar SCM som en infrastruktur och mycket av forskningen har gått ut på att optimera den infrastrukturen. Optimering av infrastrutkutren genom att hitta modeller för att beräkna optimala lager, optimalt genomflöde eller optimala kostnader. Omvänt kan vi säga att vi inom SCM vet hur vi ska mäta men vi kan inte beskriva kausalitet. Detta kan vi uttrycka som att vi har kunskapen för att diagnosticera men inte för att bota, eftersom vi inte kan hjälpa företaget och organisationerna med att tillämpa infrastrukturen. Den här kritiken stöds av många andra inom fältet som menar att det saknas bevis för att integration ger fördelar till företagen.

Infrastrukturen är viktig. Mycket har hänt tack vare exempelvis IT som beslutsstöd, men att den här infrastrukturen inte bidrar till förbättring om vi inte tittar närmare på våra processer i företaget. Processerna som pågår på strategiska, taktiska och operativa nivåer och de är människor som utför besluten, aktiviteterna och styr processerna. Därför kanske en av anledningarna till att integration inte har haft större framgång är att vi inte har hittat den optimala infrastrukturen (därför fortsätter många att utveckla infrastrukturen). Men det kan också vara så, vilket jag hävdar, att marginalnyttan med optimerad infrastruktur minskar tills människan och de processer som ingår i företaget system också kan utvecklas eller optimeras, så att dessa kan utnyttja infrastrukturens fulla potential. Först därefter kan vi fortsätta utveckla infrastrukturen för att komma vidare.

Slutsatsen är alltså att det finns processer som kan driva integration och utveckling framåt. Processerna pågår på olika nivåer i företaget. Processerna påverkas av infrastrukturen men också av den kontext vi befinner oss i (en vilja att integrera) men också hur företaget som ska integrera sig är beskaffat (organisation, affärsmodell).

Teoriutvecklingen i min avhandling har skett främst genom metodutveckling inom SCM. Mer om det senare.

0 Kommentarer
Är försörjningskedjan inom bygg verkligen fragmenterad?

Är försörjningskedjan inom bygg verkligen fragmenterad?

Ett motargument mot att arbeta strukturerat med försörjningskedjor (supply chain management) brukar ofta vara att leverantörsnätverken är temporära och fragmenterade så att det inte lönar sig att utveckla leverantörer eller underentreprenörer. Detta kan verka stämma om man gör analysen med utgångspunkt från entreprenören då verkar nätverken vara temporära. Däremot om man tar utgångspunkt från leverantören eller underentreprenören då dyker en annan verklighet upp och det kan visa sig att nätverket inte alls är fragmenterad.

Jag har skrivit tidigare om varför entreprenörer inte utvecklar sina underentreprenörer eller leverantörer (du hittar det här). Jag har fått en del motargument efter det som säger att det inte möjligt att utveckla det fragmenterade leverantörsnätverket. Argumenten är att för det första så vet man inte vet vilka leverantörerna och underentreprenörerna är. För det andra så är relationen väldigt temporär till sin natur för att skapa flexibilitet.

Men om jag utgår från mina egna studier, där jag har studerat försörjningskedjan ur leverantörsperspektiv, verkar det som om nätverken inte alls är fragmenterade eller temporära. Där verkar försörjningskedjan stabilisera sig snabbt bakåt.

Supply Network

Den svarta bollen markerar entreprenören, de röda markerar bollarna Tier 1 leverantörer/underentreprenörer, osv. Bollarna till vänster är alltså leverantörer. Bollarna till höger kunder.

Relationen mellan tier 1 och tier 2 verkar vara fasta både när det gäller leverantörer och underentreprenörer. Att leverantörer av fönster, dörrar eller trämaterial har fasta leverantörer som inte byts ut mellan projekten känns intuitivt. De flesta jobbar med kanske en eller två fasta leverantörer i sitt led, främst för de strategiska ingående materialen. Detsamma kan gälla underentreprenörer för exempelvis installationer då verkar de arbeta med samma grossister. I leden bakom tier 1 verkar det alltås vara väldigt fasta relationer och långsiktiga avtal.

Hur kommer det sig då att vi envisas med att försörjningskedjan inom bygg som fragmenterad? Så är det inte med om vi ser på industriellt byggande med återkommande processer och en stor andel återkommande delkomponenter och delsystem (Se Lindbäcks Bygg, Moelven Byggmodul och Martinsons). Om vi tar en titt på traditionellt husbyggande kanske vi kan hitta andra förklaringar.

En av anledningar till att vi beskriver försörjningskedjan som fragmentiserad ur entreprenörens perspektiv är att den egna processen bryts och outsourcas vid olika punkter och därigenom kan den verka ostabil. Processer på den egna arbetsplatsen betraktas som utbytbara vid upphandling. Entreprenören kan välja att upphandla: materialleveransresning av stommen, stomkomplettering, utvändigt färdigställande eller invändigt färdigställande. På det sättet kommer man att ha olika nivåer av outsourcing och koppling till sina tier 1 leverantörer. Det kommer att vara olika leverantörer och entreprenörer på arbetsplatsen beorende på var entreprenören väljer att bryta sin process vid detta specifika projekt.

Var entreprenören väljer att dra gränsen varierar med tillgången på egen produktionspersonal (snickare) som oftast ska beläggas i första hand. Beläggningen på den egna personalen varierar under året (sommar och vinter) och mellan högkonjunktur och lågkonjunktur. Upphandling styrs mot mer outsourcing när det är brist på egen produktionskapacitet.

Detta innebär att om vi betraktar försörjningskedjan ur entreprenörens perspektiv så kan den verka förändras väldigt mycket mellan projekt, men om vi ser den ur leverantörens eller underentreprenörens perspektiv så är den relativt fast bakåt i värdekedjan.

Det finns även andra anledningar till att vi kan få uppfattningen om att försörjningskedjan ses som fragmenterad; entreprenören ser försörjning som en svart låda och vill inte att veta vilka andra leverantörer eller underentreprenörer som finns bakom tier 1. En del underentreprenörer har en väldigt kort produktionstid (< 1 dag) vilket gör dem svårfångade. Till sist finns det inte någon tydlig segmentering av strategiska och icke-strategiska leverantörer. Mer om detta senare.

 

Fotnot: Tier översätts med lager eller skikt, men jag har inte hittat något klockrent uttryck på svenska.

 

0 Kommentarer
Försörjningskedjor behöver inte utvecklas inom bygg

Försörjningskedjor behöver inte utvecklas inom bygg

En av de minst besökta parallellsessionerna på IGLC konferensen var den om supply chain management. Detta kan kännas märkligt eftersom samtidigt tycks de flesta vara överens om logistik, styrning av underentreprenörer och materialhantering är nyckelprocesser för att effektivisera byggandet. Varför är det inte större fokus på att utveckla försörjningskedjor inom bygg? Finns det ens ett behov?

Givetvis kan det låga deltagandet bero på att det inte var de mest intressanta artiklarna eller de största profilerna på den här sessionen. Det går exempelvis jämföra med IPD (Integrated Project Delivery) där sessionen var fullsatt. IPD handlar om hur man som entreprenör kan arbeta tillsammans med beställaren för att leverera ett projekt. Det kan vara anekdotiskt eller så finns det en anledning till att fokus är framåt i försörjningskedjan och inte bakåt inom bygg. Min första tanke var att det ena handlar om att öka intäkterna och det andra om att minska kostnaderna. Men det är enklare än så.

För att förstå detta lite mer så måste vi förstå intäktsmodellen inom bygg. Som vår adjungerande professor Will Hughes från Reading University brukar säga så handlar intäktsmodellen inom bygg om att ta betalt för material och timmar. Beställaren betalar för det som entreprenören har som kostnader med ett procentpåslag (risk) och ett påslag för administration. Det innebär att beställaren betalar det som det faktiskt kostar. Det innebär alltså om materialet eller underentreprenaden ökar eller minskar i kostnad så kommer inte entreprenören att tjäna mer eller mindre. Därför lönar det sig inte heller att utveckla leverantören och processerna. En del hävdar att entreprenören skulle tjäna ännu mer pengar om deras leverantörer och UE skulle vara duktigare men så är alltså inte fallet. 

Tankemodellen inom bygg är alltså att det är självklart att utveckla leverantörer inte lönar sig, eftersom man ändå får betalt för vad det verkligen kostar. Tvärtom så är det en risk att utveckla leverantörer för sin egen skull – de pengarna kunde användas till att utveckla mark istället. Tankemodellen är att man styr sin närmaste underentreprenör eller leverantör med kontrakt, hot om vite och uppföljning.

Det är en felaktig tankemodell. Eftersom leverantören eller underentreprenören inte utvecklas så kommer deras leveranser innehålla en större del variation som kan påverka projektets utfall i ledtid och kvalitetsavvikelser och därigenom orsaka direkta kostnader. Exempelvis så kostar förseningar mycket mer (eftersom vite bestäms på hela projektets belopp) än leverantörens enskilda del i projektet. Variation av leveransens innehåll påverkar hela projektet, kontraktet beskriver bara vilka ekonomiska konsekvenser en avvikelse får - inte orsaken till den.

Därför borde inte entreprenören betrakta försörjningskedjan som en svart låda med ett gränssnitt som ska styras med hjälp av enbart kontrakt. Variation från leverantören eller underentreprenören orsaka långt gående konsekvenser för hela projektet. Enda sättet att minska variation är att utveckla processerna, produkterna och ta ansvar för hela försörjningskedjan.

 

Fotnot: Konferensen hittar du här.

 

0 Kommentarer
Vem ska egentligen göra tidplanen?

Vem ska egentligen göra tidplanen?

Jag har haft förmånen att handla ett examensarbete som har kommit fram till sprängstoff, i alla fall för byggvärlden. Studenten, har visat, genom att studera på olika väggtyper att entreprenören kanske per definition är oförmögen att skapa den optimala tidplanen för byggarbetsplatsen. Anledningen är att entreprenören fokuserar på byggarbetsplatsen och optimerar resurser istället för att se på hela byggtiden och optimera flödet.

Examensarbetet (som du hittar här) har studerat ett husbyggnadsprojekt där studenten har teoretiskt jämfört tidplaner för olika typer av förtillverkade väggar. Väggarna kommer till arbetsplatsen med lastbil redo för att lyftas på plats med kran. Studenten har visat att genom att fokusera på ledtiden (du kan läsa förra inlägget om ledtid här) istället för att optimera användandet av gubbarna på arbetsplatsen, så blir det både snabbare och mer ekonomiskt.

Detta är väldigt kul och belägger mina och många andras tankar. Jag har också skrivit en artikel tillsammans med en kollega om detta vid brobyggande (den hittar du här) men där är orsaken att entreprenören köper in stora kvantiteter för att minska inköpskostnader, med längre ledtid som följd. Men om vi gör ett grovt antagande att detta förfarande, när entreprenören fokuserar på att hålla resurserna upptagna med jobb eller fokuserar på att köpa in stora mängder, gäller för alla moment inte bara väggmontering. Då innebär det att det planeringssättet gör att alla byggjobb tar längre tid än de behöver egentligen göra. Konsekvensen blir då att huset, bron eller hallen kommer inte kunna tas i bruk lika snabbt och beställaren får inte hyresintäkter, trafik eller kunder lika snabbt som den borde. För att inte tala om ökade räntekostnader, eftersom byggkreditiv är mycket dyrare än vanliga bygglån, vilket leder till dyrare byggande.

För mig innebär det slutsatsen att entreprenören, som erbjuder timmar och material mot en ersättning, inte ska göra tidplanen. Det ska beställaren göra. Nu hävdar vissa att detta görs redan idag, eftersom beställaren bestämmer huvudtidplan. Det är dock en sanning med modifikation eftersom den tidplanen sätts utifrån entreprenörense tolkning av produktionstiden. Därför kommer den tidplanen inte baseras på flödesoptimering, utan på resursoptimering, och kommer att bygga in de säkerheter entreprenören är van att göra. Planeringen borde ta utgångspunkt från att blir klar så snabbt som möjligt med hela projektet, det vill säga utgå från flödesoptimering, och därför kan inte entreprenören ta det ansvaret.

Med detta sagt så borde detta gå att tillämpa även i andra branscher där någon säljer en tjänst, på samma sätt som entreprenören. Det borde innebära att IT-konsulten inte heller ska göra tidplanen.

0 Kommentarer
Därför är ledtid så viktigt

Därför är ledtid så viktigt

Den första prioriteringen för alla borde vara att minska ledtiden. Det vill säga; tiden det tar att göra vår produkt, leverera vårt projekt eller städa rummet. Det finns två anledningar till att försöka minska våra ledtider inom produkt- och tjänstetillverkning så mycket som möjligt. Det första är statistisk variation och det andra är det okända.

Om vi hade fullständig information om framtiden, det vill säga ingen osäkerhet eller x-faktor, och om den förutsägningen inte kunde variera spelade ledtider mindre roll. 

Eftersom vi inte vet exakt hur kunden kommer att bete sig i framtiden, även om vi kan ge en sannolikhet för det beteendet, så kommer vår produktionskapacitet eller lagertillgänglighet baseras på en gissning eller prognos (vilket egentligen är samma sak - den ena är systematiserad). Det innebär att vi kommer att ha tillgång till felaktig kompetens (tjänstetillverkning), felaktig maskinkapacitet (produktillverkning) eller fel grejer på lager. Men ju kortare ledtid, desto mindre grejer måste vi ha för parera för variation.

Kortare ledtid ger alltså färre grejer på gång samtidigt (eftersom varje grej tar en kort tid finns det inte anledning att starta för många samtidigt), som leder till lägre beräknade lagernivåer, vilket i sin tur binder mindre kapital. Det blir enklare att planera eftersom vi kan ha en snabbare återkoppling av informationen och vi får en mer flexibel produktion eftersom det blir närmare det verkliga kundbehovet. 

Ledtiden påverkar alltså hur snabbt ett företag kan reagera och leverara till kunden, oavsett om det är en lastbil, IT-projekt eller en vetenskaplig artikel. Så länge grejen finns hos oss och inte tillgänglig för vår kund så får vi ingen ersättning. Kortare ledtid innebär att vår kund kan minska sitt säkerhetslager och vi får betalt snabbare. Värst blir det om grejen är färdig och ligger hos oss utan att skickas vidare till kunden, för då kan den bli trasig, bäst-före-datum går ut eller kunden hinner ändra sitt behov och lastbilen, it-projektet eller artikeln blir obsolet.

Första prioritering för alla organisationer borde vara att få ner ledtiden - eftersom så mycket annat kommer med det. Vi måste vässa våra processer i alla steg. Vi måste arbeta med kvalitet. Vi måste förstå vad kunden vill ha. Därför blir min första fråga på ett företagsbesök (nästan) alltid om just ledtiden.

Vilken är din ledtid?

 

0 Kommentarer
Behöver jag äga min bil?

Behöver jag äga min bil?

När jag bestämde mig för att ta en Spotify prenumeration för cirka tre år sedan hände det något med mitt eget samlarbeteende. Den bytte skepnad från att spara på saker till att ha tillgänglighet till saker. Det har nu ökat till den milda grad att jag funderar idag på om jag verkligen behöver äga min bil? Anledningen till det här är väldigt enkel: enklare schemahantering och en fildelningskultur som sprider sig till den fysiska världen.

Ungefär samtidigt som Spotify kom Voddler (en sajt för att strömma film som nu är marginaliserad av Netflix) och jag började ifrågasätta mitt samlande av böcker, film (dvd och tidigare VHS) och musik (cd). Jag bestämde mig att från och med nu behöver jag inte längre äga saker. Jag införde köpstopp av böcker, film och musik på annat sätt än genom elektroniskt.

Jag insåg att böcker fanns på bibliotek (idag finns det även möjlighet att ladda ner på padda) och det var mycket bättre än att ha dem hemma. Det sparar plats - vilket var helt i linje med mina Lean tankar. . Nästan all musik fanns på spotify (idag finns t om Metallica, det är väl främst AC/DC som saknas) och fanns det inte så handlar det endast om enstaka låtar (3 stycken på tre år!) som jag kan köpa på iTunes. Film var då lite svårare eftersom jag är emot piratkopiering och det fanns ingen bra sajt.  Idag finns Netflix, Filmnet och viaplay som kompletteras med Headweb för nyare filmer och som täcker hela mitt behov av både film och tv-serier. De saker som jag tidigare sparade på i fysisk form fanns nu någon annanstans och som jag kunde nå via telefon, padda, pc eller smart-Tv:n vid behov.

Jag har inte gått så långt att jag sålt av böckerna och musiken som jag investerat i tidigare, men jag har inte köpt något nytt (med undantag av Disneys barnfilmer) Sakta men säkert har faktiskt mitt tycke för att äga saker minskat. När jag sedan i förrgår lyssnade på Filsofiska rummet (podcast) om ägandets kultur så insåg att jag liksom många andra inte längre ser samma starka behov av att äga saker.

Vissa saker som brukskläder, husgeråd och annat som jag vill ha tillgång till exakt när jag behöver det och de inte kan konsumeras via nätet, de kan jag tänkas ha kvar. Saker som står för en orimligt stor del av vår samlade inkomst, exempelvis bil, kan jag faktiskt idag tänkas dela med mig med andra. Villan är lite annorlunda eftersom den ses som en investering. Om jag hade valt att inte amortera så är det tveksamt om det finns något behov av att äga ens villan. Det är alltså kostanden i relation till upplevt värde och sättet som det konsumeras som avgör valet mellan privat och kollektivt ägande.

Hur kommer det sig att vi kan tänkas göra detta idag. Varför inte tidigare?  Delvis finns det en moralisk aspekt på detta med tanke på de begränsade resurserna på vår planet, men det är bara en del av förklaringen. Vi är inte mer goda eller upplysta än tidigare generationer. Liksom det faktum att det inte är lika coolt att äga saker (vilket hänger ihop med det första). Jag tror att en del av förklaringen är att schema-hantering har blivit enklare men också att vi är van att dela av oss information på nätet och den delningskulturen (fildelning) har smittats över till den fysiska världen.

Att schema-hanteringen har blivit enklare är delvis att vi har tillgångar till det som förr var ett fysisk a4-papper för bokningar ligger nu i en app i vår mobiltelefon eller padda som vi alltid har med oss. Tidigare krävdes det en fysisk förflyttning till listan för att kontrollera om saken var ledig (tvättstugan bibliotek, bil) men idag kan vi få tillgång till informationen på ett ögonblick.  Både om sakens nuvarande tillstånd (är den utlånad och när finns den tillgänglig?) och framtid (är den bokad nästa vecka tisdag?). Eftersom informationen är tillgänglig i samma stund som behovet dyker upp, antigen att använda eller att planera för att använda, så krävs det inte att saken är tillgänglig fysiskt.

Det andra är att delningskulturen på nätet, det vill säga att vi delar personliga foton, erfarenheter och åsikter på nätet, Saker som egentligen är oss mycket närmare och mer personliga än de fysiska sakerna (bilar, märkeskläder) så blir det ju nästan löjligt om vi kan tänka oss att dela med av våra innersta drömmar men inte vår bil. Därför blir det naturligt att dela med sig av bilen.

Svaret är alltså att jag inte behöver äga min bil. Det innebär också att vi troligen kommer att använda oss mer och mer av den här typen delning och till det krävs det mäklare (spotify, netfilx, car-pooling företag, lägenhets förmedlare) som kan vara en person, frivilligorganisation eller vinstdrivande företag som har det som sin affärsmodell. Till den affärsmodellen kopplas det tjänster som underhåll av bilen, säkerställa städning med mera och en rimlig ersättningsmodell (jag väljer ordet ersättning istället för betalning).

Men det innebär också att företag som tillverkar fysiska saker måste hitta affärsmodeller där de kan komplettera sitt erbjudande den här typen av tjänster och finansiering. Anledningen är ju att eftersom vi kan tänkas dela på produkterna så kommer det fysiska behovet att minska (någon räknade med att vi kan minska totala bil-flottan med 10-20 procent genom att dela resurser). Den tappen i försäljning måste man utveckla tjänster för. Logistik kommer därför återigen bli en av de mest centrala delarna av företagets affärsmodell, speciellt med återflödet som idag har behandlats styvmoderligt både av akademi och av industri.

Behöver du äga din bil?

0 Kommentarer
  • Förra
  • 1
  • Nästa