Är försörjningskedjan inom bygg verkligen fragmenterad?

Är försörjningskedjan inom bygg verkligen fragmenterad?

Ett motargument mot att arbeta strukturerat med försörjningskedjor (supply chain management) brukar ofta vara att leverantörsnätverken är temporära och fragmenterade så att det inte lönar sig att utveckla leverantörer eller underentreprenörer. Detta kan verka stämma om man gör analysen med utgångspunkt från entreprenören då verkar nätverken vara temporära. Däremot om man tar utgångspunkt från leverantören eller underentreprenören då dyker en annan verklighet upp och det kan visa sig att nätverket inte alls är fragmenterad.

Jag har skrivit tidigare om varför entreprenörer inte utvecklar sina underentreprenörer eller leverantörer (du hittar det här). Jag har fått en del motargument efter det som säger att det inte möjligt att utveckla det fragmenterade leverantörsnätverket. Argumenten är att för det första så vet man inte vet vilka leverantörerna och underentreprenörerna är. För det andra så är relationen väldigt temporär till sin natur för att skapa flexibilitet.

Men om jag utgår från mina egna studier, där jag har studerat försörjningskedjan ur leverantörsperspektiv, verkar det som om nätverken inte alls är fragmenterade eller temporära. Där verkar försörjningskedjan stabilisera sig snabbt bakåt.

Supply Network

Den svarta bollen markerar entreprenören, de röda markerar bollarna Tier 1 leverantörer/underentreprenörer, osv. Bollarna till vänster är alltså leverantörer. Bollarna till höger kunder.

Relationen mellan tier 1 och tier 2 verkar vara fasta både när det gäller leverantörer och underentreprenörer. Att leverantörer av fönster, dörrar eller trämaterial har fasta leverantörer som inte byts ut mellan projekten känns intuitivt. De flesta jobbar med kanske en eller två fasta leverantörer i sitt led, främst för de strategiska ingående materialen. Detsamma kan gälla underentreprenörer för exempelvis installationer då verkar de arbeta med samma grossister. I leden bakom tier 1 verkar det alltås vara väldigt fasta relationer och långsiktiga avtal.

Hur kommer det sig då att vi envisas med att försörjningskedjan inom bygg som fragmenterad? Så är det inte med om vi ser på industriellt byggande med återkommande processer och en stor andel återkommande delkomponenter och delsystem (Se Lindbäcks Bygg, Moelven Byggmodul och Martinsons). Om vi tar en titt på traditionellt husbyggande kanske vi kan hitta andra förklaringar.

En av anledningar till att vi beskriver försörjningskedjan som fragmentiserad ur entreprenörens perspektiv är att den egna processen bryts och outsourcas vid olika punkter och därigenom kan den verka ostabil. Processer på den egna arbetsplatsen betraktas som utbytbara vid upphandling. Entreprenören kan välja att upphandla: materialleveransresning av stommen, stomkomplettering, utvändigt färdigställande eller invändigt färdigställande. På det sättet kommer man att ha olika nivåer av outsourcing och koppling till sina tier 1 leverantörer. Det kommer att vara olika leverantörer och entreprenörer på arbetsplatsen beorende på var entreprenören väljer att bryta sin process vid detta specifika projekt.

Var entreprenören väljer att dra gränsen varierar med tillgången på egen produktionspersonal (snickare) som oftast ska beläggas i första hand. Beläggningen på den egna personalen varierar under året (sommar och vinter) och mellan högkonjunktur och lågkonjunktur. Upphandling styrs mot mer outsourcing när det är brist på egen produktionskapacitet.

Detta innebär att om vi betraktar försörjningskedjan ur entreprenörens perspektiv så kan den verka förändras väldigt mycket mellan projekt, men om vi ser den ur leverantörens eller underentreprenörens perspektiv så är den relativt fast bakåt i värdekedjan.

Det finns även andra anledningar till att vi kan få uppfattningen om att försörjningskedjan ses som fragmenterad; entreprenören ser försörjning som en svart låda och vill inte att veta vilka andra leverantörer eller underentreprenörer som finns bakom tier 1. En del underentreprenörer har en väldigt kort produktionstid (< 1 dag) vilket gör dem svårfångade. Till sist finns det inte någon tydlig segmentering av strategiska och icke-strategiska leverantörer. Mer om detta senare.

 

Fotnot: Tier översätts med lager eller skikt, men jag har inte hittat något klockrent uttryck på svenska.

 

0 Kommentarer

0 Kommentarer :