IT och Lean

IT och Lean

Ibland träffar jag på människor som säger att Lean inte ska använda sig av IT. Styrkan i filosofin, menar dem, är att köra robusta system med whiteboards, visuella system och standarder. De menar också att IT-system gör att människorna i organisationen fokuserar på fel saker. IT-systemen ska slängas ut. Sedan finns det en annan kategori som menar att Lean passar inte med effektivt användande av IT eftersom det hämmar utveckling av offensiva system och killer apps. Båda har fel.

Dessa två grupper av människor; IT-motständare och Lean-motständare, menar egentligen samma sak. Enligt deras synsätt går det inte att kombinera två synsätt och därför är det lätt att säga att dom har fel. Felet är att de utgår från att filosofin är det centrala i organisationen. Det centrala målet i organisationen är att leverera kundvärde. Sedan kan man använda olika filosofier och metoder för att uppnå det målet. Det gäller att vara pragmatisk.

Om vi tar den ståndpunkten att kundvärdet är det centrala - då kan vi se fördelar med IT som stödjer Lean metoder eller Lean som stödjer IT.

Det finns stora fördelar exempelvis med IT som stöd för Lean. Exempelvis finns det inte väl utvecklade verktyg för; spårbarhet, Performance dashboard vid distribuerat arbetssätt, hantering av arbetsinstruktioner med versionshantering, resursplanerings- och fördelningsverktyg.

Svagheter med tankesättet är också att informationshantering utan IT-stöd kan bli långsam, exempelvis information om förbättringar i produktion, reducering av ledtid med 30 %, kommuniceras inte till marknad kontinuerligt. Den svagheten gör också att processövervakning för identifiering av flaskhalsar och beslut baserat på fakta blir inte lika effektivt som det kunda ha varit med IT-stöd. 

En annan sådan svaghet är distansöverbryggande informationsöverföring. Nu kan vissa hävda att man inte ska arbeta distribuerat, men den verkligheten stämmer inte överens exempelvis vid mjukvaruutveckling.

Jag kan tänka mig en rad applikationer som är byggda på manuell informationshantering, men som inte skulle ha varit manuella om inte dåtidens japan både haft analfabetism och saknat IT. De applikationer som skulle utmärkt går att överföra till modern IT-stöd är Kanban (som är just en informationsbärare av order information), andon snöre för att stoppa vi avvikelser, automatiskt kartläggning av avvikelser, leverantörsstyrda lager och delning av efterfrågeinformation, delning av produktfakta, simulering, uppföljning av kvalitetsarbete genom hela företaget.

Ett enkelt exempel är möjligheten att använda smart-telefonen (som nästan alla har) till att fota en avvikelse som då innehåller data om avvikelsen (fotot), position (gps eller wifi), vem det är som har upptäckt avvikelsen och kanske någon kommentar (text). Den kan både skickas automatiskt till leverantören och inom organisationen för uppföljning. På det sätter slipper vi både manuell hantering och fysiskt papper.  

Jag ser inget motsatsförhållande mellan Lean och IT, eftersom det senare är ett sätt att flytta, lagra, aggregera och analysera information på ett mindre slösaktigt sätt än vid manuell hantering. Man måste bara undvika att det centrala blir IT och inte kundvärdet, men så kan det bli även med andra metoder. Det centrala är inte SMED (metod för ställtidsreduktion) utan att hitta ett sätt att snabbt ställa om produkter för att kunna vara flexiblare mot kunden. 

0 Kommentarer

0 Kommentarer :