Bygglogistikens comeback

Bygglogistikens comeback

Jag har ställt mig frågan vid flera tillfällen varför inte byggbolagen intresserar sig för bygglogistik? Det finns bevisligen möjligheter att effektivisera byggandet med en modern planering, exekvering och uppföljning av sin försörjningskedja.

Jag har under några tillfällen konstaterat att bygg handlar om sälja timmar och material, det vill säga byggbolagen tillhandahåller en tjänst åt beställaren och byggherren (läs här). Om det enbart handlar om att sälja timmar och material med ett rimligt påslag hur kan man då konkurrera på en mogen marknad? Det handlar både om att erbjuda lägsta totalkostnaden för beställaren i anbudsfasen och samtidigt klara av att effektivisera projektet efter att man vunnit anbudet.

Delvis handlar det om att kunna hantera betalningsflöden på ett mer effektivt sätt än sina konkurrenter, där själva vinsten diskrepans mellan fakturerat arbete och utfört arbete. Delvis handlar det om att ha ett väl fungerade strategiskt inköp där man lyckas upphandla en billigare timkostnad med en lämplig underentreprenör eller bättre inköp gentemot det pris man angivit i budet.

Detta synsätt borde driva fram:

  • Flödesorienterad syn där man prioriterar genomflöde av projekt gentemot nyttjande av enskilda resurser 
  • Styrning och kontroll av temporära värdekedjor (läs här)
  • Dynamisk planering av arbetsplatsen
  • Innovationer av arbetssätt och material som effektiviserar byggandet

Bygglogistiken kan bidra till alla dessa delar men har fått liten eller ingen uppmärksamhet inom byggindustrin de senaste tjugo åren. En orsak kan vara att vi under en lång tid haft begränsad konkurrens. Nu när byggandet ökar och vi får internationell konkurrens i sektorn har jag upplevt att jag fått mer frågor om bygglogistik och de är uppe på dagordningen igen. Bygg var en sektor som drev och utvecklade planering, exekvering och kontroll under miljonprogrammets tid där man bland annat utvecklade innovativa planeringsmetoder – vi är kanske på väg dit igen?

0 Kommentarer

0 Kommentarer :